علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی
کد رشته عنوان دروس تعدا صفحات توضیحات 2109 فناوری اطلاعاتی 97 مجموعه تست 123 منابع وماخذ مرجع 123 مدیریت منابع 107 ...
۶۴۷۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علم اطلاعات و دانش شناسی خرید علم اطلاعات و دانش شناسی

زبان و ادبیات عرب کد 2119

زبان و ادبیات عرب کد 2119
کد رشته عنوان دروس تعدا صفحات توضیحات 2119 مجموعه زبان عربی سوالات چهارگزیناه ای 202 بلاغت 135 فنون ترجمه 247 مجموعه تست...
۶۷۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زبان و ادبیات عرب کد 2119 خرید زبان و ادبیات عرب کد 2119

زبان و ادبیات فارسی کد 2118

زبان و ادبیات فارسی کد 2118
کد رشته عنوان دروس تعدا صفحات توضیحات 2118 مجموعه تست ادبیات 390 عروض وقافیه 88 بدیع 86 دستورزبان 73 مجموعه تست دکتری...
۷۱۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زبان و ادبیات فارسی کد 2118 خرید زبان و ادبیات فارسی کد 2118

تربیت بدنی 2117

تربیت بدنی 2117
کد رشته عنوان دروس تعدا صفحات توضیحات 2117 آناتومی 324 مبانی سازمان ومدیریت 154 مدیریت اماکن ورزشی 61 مدیریت ورزشی...
۶۷۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر تربیت بدنی 2117 خرید تربیت بدنی 2117

باستان شناسی کد 2116

باستان شناسی کد 2116
کد رشته عنوان دروس تعدا صفحات توضیحات 2116 دوره اسلامی(باستان شناسی) 75 جزوات تکمیلی (باستان شناسی) 135 ماقبل تاریخ...
۶۷۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر باستان شناسی کد 2116 خرید باستان شناسی کد 2116

علوم ارتباطات کد 2115

علوم ارتباطات کد 2115
کد رشته عنوان دروس تعدا صفحات توضیحات 2115 نظریه ها ومفاهیم ارتباطات 182 حوزه های ارتباطات(توسعه سیاسی و بین الملل) 276 ...
۶۹۱۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم ارتباطات کد 2115 خرید علوم ارتباطات کد 2115
آفبا