سنجش و اندازه گیری کد:2149

سنجش و اندازه گیری کد:2149
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2149 آمار توصیفی 298 آزمون های شناختی هوش و استعداد 148 مکمل روش تحقیق 184 مکمل سنجش و اندازه...
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سنجش و اندازه گیری کد:2149 خرید سنجش و اندازه گیری کد:2149

تکنولوژی آموزشی کد:2145

تکنولوژی آموزشی کد:2145
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2145 آمار توصیفی 298 مجموعه تست 127 مکمل الگوهای تدریس 83 مکمل روش تدریس نظریه های تدریس و...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر تکنولوژی آموزشی کد:2145 خرید تکنولوژی آموزشی کد:2145

جمعیت شناسی کد:2126

جمعیت شناسی کد:2126
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2126 آمار توصیفی 298 مکمل روش تحقیق 184 مقدمات تحلیل جمعیت 327 روش تحقیق قسمت ا 389 روش تحقیق...
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر جمعیت شناسی کد:2126 خرید جمعیت شناسی کد:2126

تاریخ اسلام -تاریخ ایران بعد از اسلام کد:2122

تاریخ اسلام -تاریخ ایران بعد از اسلام کد:2122
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2122 از قاجار تا انقلاب اسلامی 86 منابع و ماخذ تاریخ ایران 437 روش تحقیق و منبع شناسی ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر تاریخ اسلام -تاریخ ایران بعد از اسلام کد:2122 خرید تاریخ اسلام -تاریخ ایران بعد از اسلام کد:2122

تربیت بدنی - بیومکانیک ورزشی کد 2119

تربیت بدنی - بیومکانیک ورزشی کد 2119
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2119 آمار ،سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 311 مکمل بیومکانیک 114 بیومکانیک ورزشی و حرکت...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر تربیت بدنی - بیومکانیک ورزشی کد 2119 خرید تربیت بدنی - بیومکانیک ورزشی کد 2119

تربیت بدنی - رفتار حرکتی کد:2118

تربیت بدنی - رفتار حرکتی کد:2118
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2118 آمار ،سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی رشد و تکامل حرکتی 1 رشد و تکامل حرکتی 2 ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر تربیت بدنی - رفتار حرکتی کد:2118 خرید تربیت بدنی - رفتار حرکتی کد:2118

اقتصاد نفت و گاز کد:2113

اقتصاد نفت و گاز کد:2113
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2113 اقتصاد خرد قسمت دوم 268 اقتصاد خرد قسمت اول 278 کلان قسمت اول 250 کلان قسمت دوم 197 اقتصاد...
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر اقتصاد نفت و گاز کد:2113 خرید اقتصاد نفت و گاز کد:2113

سنجش از دور کد:2108

سنجش از دور کد:2108
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2108 آمار 490 دروس تخصصی در سطح ارشد 1 162 دروس تخصصی در سطح ارشد 2 166 روش تحقیق قسمت 1 428 روش ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سنجش از دور کد:2108 خرید سنجش از دور کد:2108

آب و هواشناسی کد:2107

آب و هواشناسی کد:2107
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2107 دروس تخصصی آب و هواشناسی قسمت 1 72 دروس تخصصی آب و هواشناسی قسمت 2 120 دروس تخصصی آب و...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر آب و هواشناسی کد:2107 خرید آب و هواشناسی کد:2107

ژئومورفولوژی کد:2106

ژئومورفولوژی کد:2106
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2106 دروس تخصصی ژئومورفولوژی قسمت 1 253 دروس تخصصی ژئومورفولوژی قسمت 2 245 دروس تخصصی...
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ژئومورفولوژی کد:2106 خرید ژئومورفولوژی کد:2106

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی کد :2105

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی کد :2105
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2105 دیدگاه ها و نظریه های توسعه روستایی 1 108 دیدگاه ها و نظریه های توسعه روستایی 2 267 مکاتب ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر جغرافیا و برنامه ریزی روستایی کد :2105 خرید جغرافیا و برنامه ریزی روستایی کد :2105

جغرافیا و برنامه ریزی شهری کد :2104

جغرافیا و برنامه ریزی شهری کد :2104
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2104 تکنیک ها و مدل های برنامه ریزی شهری 229 نظریه ها و دیدگاه های توسعه شهری 260 جغرافیای ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر جغرافیا و برنامه ریزی شهری کد :2104 خرید جغرافیا و برنامه ریزی شهری کد :2104