حقوق خصوصی کد:2157

حقوق خصوصی کد:2157
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2157 حقوق تجارت نمونه حقوق مدنی نمونه متون فقه خصوصی نمونه
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر حقوق خصوصی کد:2157 خرید حقوق خصوصی کد:2157

روانشناسی کودکان استثنایی کد:2147

روانشناسی کودکان استثنایی کد:2147
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2147 آمار توصیفی 298 مجموعه تست 127 آسیب شناسی روانی کودکان 184 مکمل روش تحقیق 184 روانشناسی ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر روانشناسی کودکان استثنایی کد:2147 خرید روانشناسی کودکان استثنایی کد:2147

روانشناسی تربیتی کد:2144

روانشناسی تربیتی کد:2144
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2144 آمار توصیفی 298 مجموعه تست 127 مکمل روش تحقیق 184 نظریه های یادگیری 273 روش تحقیق ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر روانشناسی تربیتی کد:2144 خرید روانشناسی تربیتی کد:2144

فلسفه تعلیم و تربیت کد:2141

فلسفه تعلیم و تربیت کد:2141
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2141 نظریه های تربیتی مکاتب فلسفی 230 روش های پژوهش در تعلیم و تربیت 1 389 روش های پژوهش در...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر فلسفه تعلیم و تربیت کد:2141 خرید فلسفه تعلیم و تربیت کد:2141

برنامه ریزی درسی کد:2142

برنامه ریزی درسی کد:2142
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2142 آمار توصیفی 298 مجموعه تست 127 مکمل الگوهای تدریس 83 مکمل برنامه ریزی درسی 132 مکمل روش...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر برنامه ریزی درسی کد:2142 خرید برنامه ریزی درسی کد:2142

فلسفه و کلام کد :2133

فلسفه و کلام کد :2133
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2133 مجموعه فلسفه 2 189 مجموعه فلسفه 1 256 فلسفه اسلامی 306 فلسفه 276 کلام اسلامی 126 مجموعه ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر فلسفه و کلام کد :2133 خرید فلسفه و کلام کد :2133

فقه و مبانی کد:2130

 فقه و مبانی کد:2130
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2130 اصول فقه 1 نمونه اصول فقه 2 نمونه تست زبان عربی نمونه عربی نمونه متون فقه بخش 1 ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر فقه و مبانی کد:2130 خرید فقه و مبانی کد:2130

علوم و قرآن و حدیث کد:2129

 علوم و قرآن و حدیث کد:2129
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2129 حدیث نمونه مجموعه تست نمونه علوم و قرآن نمونه تفسیر و تاریخ تفسیر نمونه تفسیر ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم و قرآن و حدیث کد:2129 خرید علوم و قرآن و حدیث کد:2129

تاریخ و تمدن کد:2132

 تاریخ و تمدن کد:2132
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2132 فرهنگ و تمدن اسلامی 235 مجموعه تست 128 زبان عربی 398 تاریخ تمدن اسلامی 175
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر تاریخ و تمدن کد:2132 خرید تاریخ و تمدن کد:2132

ادیان و عرفان کد:2131

 ادیان و عرفان کد:2131
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2131 ادیان و مذاهب 159 عرفان اسلامی 339 عرفان 104 تست عربی 128 زبان عربی 398 تاریخ ادیان و...
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ادیان و عرفان کد:2131 خرید ادیان و عرفان کد:2131