پژوهش هنر کد:2504

پژوهش هنر کد:2504
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2504 دروس تخصصی قسمت اول نمونه دروس تخصصی قسمت دوم نمونه مجموعه تست نقد ...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر پژوهش هنر کد:2504 خرید پژوهش هنر کد:2504

شهرسازی کد 2503

شهرسازی کد 2503
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2503شهرسازی دروس تخصصی قسمت اول 78 دروس تخصصی قسمت دوم 177 مبانی نظری و روش های...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر شهرسازی کد 2503 خرید شهرسازی کد 2503

معماری کد 2502

معماری کد 2502
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2502 دروس تخصصی قسمت اول نمونه دروس تخصصی قسمت دوم نمونه ایستایی نمونه مبانی نظری معماری ...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر معماری کد 2502 خرید معماری کد 2502

مدیریت پروژه و ساخت کد 2501

مدیریت پروژه و ساخت کد 2501
کد رشته عناوین دروس توضیحات مدیریت پرژه و ساخت ایستایی 80 ایستاتیک 213 جزئیات عناصر 463 مدیریت کارگاهی 1 173 مدیریت ...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت پروژه و ساخت کد 2501 خرید مدیریت پروژه و ساخت کد 2501