مدیریت منابع خاک کد :2421

مدیریت منابع خاک کد :2421
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2421 شیمی و حاصلخیزی خاک فیزیک و حفاظت خاک رده بندی و ارزیابی خاک زبان و استعداد تحصیلی ...
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت منابع خاک کد :2421 خرید مدیریت منابع خاک کد :2421

مکانیک بیوسیستم کد :2404

مکانیک بیوسیستم کد :2404
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2404 ریاضیات 1.2.3 استاتیک مقاومت مصالح دینامیک طراحی اجزا موتور تراکتور و ماشین...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مکانیک بیوسیستم کد :2404 خرید مکانیک بیوسیستم کد :2404

مدیریت و کنترل بیابان کد 2449

مدیریت و کنترل بیابان کد 2449
کد رشته عنوان دروس توضیحات 2449 مدیریت بیابان(خاک های مناطق خشک,رابطه آب خاک گیاه,ژئومورفلوژی 2) زبان و استعداد تحصیلی
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت و کنترل بیابان کد 2449 خرید مدیریت و کنترل بیابان کد 2449

باغبانی کد 2406

باغبانی کد 2406
کد رشته عنوان دروس توضیحات 2406 فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی پس از برداشت اصول تولید گیاهان باغبانی ژنتیک و اصلاح...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر باغبانی کد 2406 خرید باغبانی کد 2406

مکانیزاسیون کشاورزی کد 2405

 مکانیزاسیون کشاورزی کد 2405
کد رشته عنوان دروس توضیحات 2405 آمار و طرح آزمایش ها ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ریاضیات تکمیلی ریاضی عمومی ...
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر  مکانیزاسیون کشاورزی کد 2405 خرید  مکانیزاسیون کشاورزی کد 2405

محیط زیست کد 2401

محیط زیست کد 2401
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2401 شناخت محیط زیست ارزیابی محیط زیست زبان و استعداد تحصیلی
۶۹۱۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر محیط زیست کد 2401 خرید محیط زیست کد 2401

علوم و مهندسی آب-منابع آب کد 2429

علوم و مهندسی آب-منابع آب کد 2429
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2429 ریاضیات 1.2.3 مکانیک سیالات زبان و استعداد تحصیلی
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم و مهندسی آب-منابع آب کد 2429 خرید علوم و مهندسی آب-منابع آب کد 2429

علوم و مهندسی آب-آبیاری و زهکشی کد 2427

علوم و مهندسی آب-آبیاری و زهکشی کد 2427
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2427 ریاضیات 1 مکانیک سیالات ریاضیات 2 ریاضیات 3 زبان و استعداد تحصیلی
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم و مهندسی آب-آبیاری و زهکشی کد 2427 خرید علوم و مهندسی آب-آبیاری و زهکشی کد 2427

علوم و مهندسی آب-سازه های آبی کد 2428

علوم و مهندسی آب-سازه های آبی کد 2428
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2428 ریاضیات 1.2.3. مکانیک سیالات زبان و استعداد تحصیلی
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم و مهندسی آب-سازه های آبی کد 2428 خرید علوم و مهندسی آب-سازه های آبی کد 2428

زراعت کد 2432

زراعت کد 2432
ردیف نام رشته عناوین دروس توضیحات 2432 آمار و طرح آزمایش ها ژنتیک زراعت زراعت تکمیلی فیزیولوژی گیاهان زراعتی...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زراعت کد 2432 خرید زراعت کد 2432

مهندسی اقتصاد کشاورزی کد 2416

 مهندسی اقتصاد کشاورزی کد 2416
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2416 اقتصاد خرد اقتصاد سنجی اقتصاد توسعه کشاورزی اقتصاد خرد تکمیلی اقتصاد سنجی تکمیلی ...
۶۷۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر  مهندسی اقتصاد کشاورزی کد 2416 خرید  مهندسی اقتصاد کشاورزی کد 2416