ترجمه کد 2807

ترجمه کد 2807
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2807 فرهنگ و جامعه شناسی در ترجمه نقد ترجمه نظریه های ترجمه روش تحقیق در ترجمه روش ...
۶۸۷۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ترجمه کد 2807 خرید ترجمه کد 2807

زبان شناسی کد 2808

زبان شناسی کد 2808
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2808 آموزش زبان،close test نمونه آموزش زبان،grammar نمونه آموزش زبان،vocabulary نمونه linguistics ...
۶۷۸۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زبان شناسی کد 2808 خرید زبان شناسی کد 2808

زبان انگلیسی کد 2805

زبان انگلیسی کد 2805
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2805 آموزش زبان،close test نمونه آموزش زبان،grammar نمونه آموزش زبان،vocabulary نمونه آزمون سازی ...
۶۸۷۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زبان انگلیسی کد 2805 خرید زبان انگلیسی کد 2805