مدیریت صنعتی کد 11423

مدیریت صنعتی کد 11423
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11423 مدیریت صنعتی 1- آمار 490 2- اقتصاد کلان 252 3- اقتصاد خرد 280 4- پژوهش...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت صنعتی کد 11423 خرید مدیریت صنعتی کد 11423

مدیریت دولتی کد 11422

مدیریت دولتی کد 11422
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11422 مدیریت دولتی 1- آمار 490 2- اقتصاد کلان 252 3- اقتصاد خرد 280 4- مالیه و...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت دولتی کد 11422 خرید مدیریت دولتی کد 11422

مجموعه مددکاری اجتماعی کد 11390

مجموعه مددکاری اجتماعی کد 11390
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11390 مددکاری اجتماعی 1- مددکاری قسمت دوم 156 2- مرضی و کودکان استثنایی 359 3-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه مددکاری اجتماعی کد 11390 خرید مجموعه مددکاری اجتماعی کد 11390

مجموعه حسابداری کد 11340

مجموعه حسابداری کد 11340
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11340 حسابداری 1- آمار 490 2- نکات حسابداری مالی 98 3- حسابرسی 329 4- مالیه...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه حسابداری کد 11340 خرید مجموعه حسابداری کد 11340

مجموعه باستان شناسی کد 11320

مجموعه باستان شناسی کد 11320
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11320 باستان شناسی 1- دوره اسلامی 75 2- جزوات تکمیلی 135 3- ماقبل تاریخ ایران و...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه باستان شناسی کد 11320 خرید مجموعه باستان شناسی کد 11320

مجموعه حقوق عمومی کد 11264

مجموعه حقوق عمومی کد 11264
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11264 حقوق عمومی 1- حقوق اساسی 1 187 2- حقوق اساسی 2 234 3- حقوق بین الملل...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه حقوق عمومی کد 11264 خرید مجموعه حقوق عمومی کد 11264

مجموعه حقوق خصوصی کد 11261

مجموعه حقوق خصوصی کد 11261
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11261 حقوق خصوصی 1- آئین دارسی مدنی 1 374 2- آئین دادرسی مدنی 2 221 3- مجموعه حقوق...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه حقوق خصوصی کد 11261 خرید مجموعه حقوق خصوصی کد 11261

مجموعه آموزش زبان انگلیسی کد 11211

مجموعه آموزش زبان انگلیسی کد 11211
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 211211 آموزش زبان 1- مجموعه آموزش زبان (جلد اول) 202 2- مجموعه آموزش زبان (جلد...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه آموزش زبان انگلیسی کد 11211 خرید مجموعه آموزش زبان انگلیسی کد 11211

مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی کد 11190

مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی کد 11190
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 111190 علم اطلاعات و دانش شناسی 1- آمار و روش کمی در کتابداری 1 242 2- آمار و روش...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی کد 11190 خرید مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی کد 11190

مجموعه فلسفه کد 11160

مجموعه فلسفه کد 11160
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11160 مجموعه فلسفه 1- فلسفه اسلامی 306 2- فلسفه غرب قسمت 2 125 3- فلسفه 276 4- ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه فلسفه کد 11160 خرید مجموعه فلسفه کد 11160

مجموعه الهیات و معارف اسلامی 4 - تاریخ و تمدن کد 11142

مجموعه الهیات و معارف اسلامی 4 - تاریخ و تمدن کد 11142
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11142 تاریخ تمدن اسلامی 1- فرهنگ و تمدن اسلامی 235 2- مجموعه تست 128 3- تاریخ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه الهیات و معارف اسلامی 4 - تاریخ و تمدن کد 11142 خرید مجموعه الهیات و معارف اسلامی 4 - تاریخ و تمدن کد 11142

مجموعه زبان شناسی کد 11101

مجموعه زبان شناسی کد 11101
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11101 زبانشناسی 1- مجموعه زبانشناسی (جلد اول) 240 2- مجموعه زبانشناسی (جلد...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه زبان شناسی کد 11101 خرید مجموعه زبان شناسی کد 11101