مدیریت تکنولوژی کد 11425

مدیریت تکنولوژی کد 11425
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11425 مدیریت تکنولوژی 1- آمار 490 2- اقتصاد کلان 252 3- اقتصاد خرد 280 4- پژوهش...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت تکنولوژی کد 11425 خرید مدیریت تکنولوژی کد 11425

مدیریت فناوری اطلاعات کد 11424

مدیریت فناوری اطلاعات کد 11424
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11424 مدیریت IT 1- آمار 490 2- بازاریابی 305 3- اقتصاد کلان 252 4- اقتصاد خرد 280 5- ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت فناوری اطلاعات کد 11424 خرید مدیریت فناوری اطلاعات کد 11424

مدیریت بازرگانی کد 11421

مدیریت بازرگانی کد 11421
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11421 مدیریت بازرگانی 1- آمار 490 2- بازاریابی 305 3- اقتصاد کلان 252 4- ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت بازرگانی کد 11421 خرید مدیریت بازرگانی کد 11421

پژوهش علوم اجتماعی کد 11400

پژوهش علوم اجتماعی کد 11400
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11400 پژوهش علوم اجتماعی 1- آمار توصیفی 298 2- مجموعه تست 220 3- مکمل روش...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر پژوهش علوم اجتماعی کد 11400 خرید پژوهش علوم اجتماعی کد 11400

علوم ارتباطات اجتماعی - مدیریت رسانه کد 11382

علوم ارتباطات اجتماعی - مدیریت رسانه کد 11382
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11382 علوم ارتباطات اجتماعی- مدیریت رسانه 1- اخلاق و معارف اسلامی 165 2- آمار...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم ارتباطات اجتماعی - مدیریت رسانه کد 11382 خرید علوم ارتباطات اجتماعی - مدیریت رسانه کد 11382

علوم ارتباطات اجتماعی - ارتباطات اجتماعی کد 11381

علوم ارتباطات اجتماعی - ارتباطات اجتماعی کد 11381
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11381 علوم ارتباطات اجتماعی 1- آمار توصیفی 298 2- ارتیاطات جمعی 332 3- مبانی...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم ارتباطات اجتماعی - ارتباطات اجتماعی کد 11381 خرید علوم ارتباطات اجتماعی - ارتباطات اجتماعی کد 11381

مطالعات زنان کد 11370

مطالعات زنان کد 11370
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11370 مطالعات زنان 1- آمار توصیفی 298 2- نظریه های جامعه شناسی 361 3- ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مطالعات زنان کد 11370 خرید مطالعات زنان کد 11370

روانشناسی 1 - صنعتی سازمانی کد 11334

روانشناسی 1 - صنعتی سازمانی کد 11334
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11334 مجموعه روانشناسی(1) صنعتی - سازمانی 1- آمار توصیفی 298 2- بالندگی...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر روانشناسی 1 - صنعتی سازمانی کد 11334 خرید روانشناسی 1 - صنعتی سازمانی کد 11334

روانشناسی 1 - سنجش و اندازه گیری کد 11333

روانشناسی 1 - سنجش و اندازه گیری کد 11333
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11333 مجموعه روانشناسی(1) روانسنجی 1- آمار توصیفی 298 به همراه مجموعه تست های...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر روانشناسی 1 - سنجش و اندازه گیری کد 11333 خرید روانشناسی 1 - سنجش و اندازه گیری کد 11333

روانشناسی 1 - بالینی کد 11332

روانشناسی 1 - بالینی کد 11332
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11332 روانشناسی(1) بالینی 1- آمار توصیفی 298 به همراه مجموعه تست های سال های...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر روانشناسی 1 - بالینی کد 11332 خرید روانشناسی 1 - بالینی کد 11332

روانشناسی 1 - عمومی کد 11331

روانشناسی 1 - عمومی کد 11331
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11331 روانشناسی(1) عمومی 1- آمار توصیفی 298 به همراه مجموعه تست های سال های...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر روانشناسی 1 - عمومی کد 11331 خرید روانشناسی 1 - عمومی کد 11331

علوم سیاسی و روابط بین الملل - دیپلماسی و سازمان بین الملل کد 11305

علوم سیاسی و روابط بین الملل - دیپلماسی و سازمان بین الملل کد 11305
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11305 علوم سیاسی- دیپلماسی و سازمان بین الملل 1- حقوق بین الملل عمومی 193 2- ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم سیاسی و روابط بین الملل - دیپلماسی و سازمان بین الملل کد 11305 خرید علوم سیاسی و روابط بین الملل - دیپلماسی و سازمان بین الملل کد 11305