مهندسی برق بیوالکتریک کد 12514

مهندسی برق بیوالکتریک کد 12514
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12514 مهندسی برق 1- آمار 490 2- الکترونیک 1و2 576 3- کنترل خطی 285 4- مدار الکتریکی ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی برق بیوالکتریک کد 12514 خرید مهندسی برق بیوالکتریک کد 12514

ایمنی صنعتی کد 12540

ایمنی صنعتی کد 12540
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12940 ایمنی صنعتی 1- آمار 490 2- بهداشت محیط 116 3- بهداشت محیط کار 231 4- ایمنی محیط...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ایمنی صنعتی کد 12540 خرید ایمنی صنعتی کد 12540

مدیریت نساجی کد 12880

مدیریت نساجی کد 12880
۳۸۴۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت نساجی کد 12880 خرید مدیریت نساجی کد 12880

مجموعه مهندسی کامپیوتر - شبکه های کامپیوتری کد 12773

مجموعه مهندسی کامپیوتر - شبکه های کامپیوتری کد 12773
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12773-12774 مهندسی کامپیوتر شبکه های کامپیوتری 1- آمار. 490 2- مدار منطقی 113 3-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه مهندسی کامپیوتر - شبکه های کامپیوتری کد 12773 خرید مجموعه مهندسی کامپیوتر - شبکه های کامپیوتری کد 12773

مجموعه مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کد 12772

مجموعه مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کد 12772
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12772 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار 1- آمار 490 2- کامپایلر 108 3- مدار منطقی 113 4-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کد 12772 خرید مجموعه مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کد 12772

مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک کد 12771

مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک کد 12771
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12771 مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی 1- آمار 490 2- هوش مصنوعی 215 3- مدارمنطقی 113 4-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک کد 12771 خرید مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک کد 12771

مهندسی فناوری اطلاعات کد 12760

مهندسی فناوری اطلاعات کد 12760
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12760 مهندسی فناوری اطلاعات 1- هوش مصنوعی 215 2- مجموعه تست 197 4- نرم افزار 141 5-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی فناوری اطلاعات کد 12760 خرید مهندسی فناوری اطلاعات کد 12760

مهندسی مواد و متالوژی کد 12723

مهندسی مواد و متالوژی کد 12723
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12723 مهندسی مواد و متالوژی 1- خواص فیزیکی مواد 181 2- خواص مکانیکی مواد 173 3-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی مواد و متالوژی کد 12723 خرید مهندسی مواد و متالوژی کد 12723