مهندسی معدن کد 12680

مهندسی معدن کد 12680
۴۱۷۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی معدن کد 12680 خرید مهندسی معدن کد 12680

مهندسی مکانیک - مکاترونیک کد 12675

مهندسی مکانیک - مکاترونیک کد 12675
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12675 مکانیک مکاترونیک 1- دینامیک ماشین 115 2- انتقال حرارت 369 3- ارتعاشات خطی و ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی مکانیک - مکاترونیک کد 12675 خرید مهندسی مکانیک - مکاترونیک کد 12675

مهندسی مکانیک -مهندسی پزشکی (بیومکانیک) کد 12674

مهندسی مکانیک -مهندسی پزشکی (بیومکانیک) کد 12674
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12674 مکانیک مهندسی پزشکی -بیومکانیک 1- دینامیک ماشین 115 2- انتقال حرارت 369 3-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی مکانیک -مهندسی پزشکی (بیومکانیک) کد 12674 خرید مهندسی مکانیک -مهندسی پزشکی (بیومکانیک) کد 12674

مهندسی مکانیک تبدیل انرژی کد 12673

مهندسی مکانیک تبدیل انرژی کد 12673
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12672-12673 مکانیک 1- دینامیک ماشین 115 2- انتقال حرارت 369 3- ارتعاشات خطی و ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی مکانیک تبدیل انرژی کد 12673 خرید مهندسی مکانیک تبدیل انرژی کد 12673

مهندسی مکانیک طراحی کاربردی کد 12672

مهندسی مکانیک طراحی کاربردی کد 12672
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12672-12673 مکانیک 1- دینامیک ماشین 115 2- انتقال حرارت 369 3- ارتعاشات خطی و ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی مکانیک طراحی کاربردی کد 12672 خرید مهندسی مکانیک طراحی کاربردی کد 12672

مهندسی مکانیک - ساخت و تولید کد 12671

مهندسی مکانیک - ساخت و تولید کد 12671
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12671 ساخت و تولید 1- ساخت و تولید قسمت اول 119 2- ساخت و تولید قسمت دوم 211 3-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی مکانیک - ساخت و تولید کد 12671 خرید مهندسی مکانیک - ساخت و تولید کد 12671

مهندسی عمران کد 12640

مهندسی عمران کد 12640
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12640 مهندسی عمران 1- مکانیک خاک و طراحی پی 435 2- مقاومت مصالح 310 3- راهسازی و...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی عمران کد 12640 خرید مهندسی عمران کد 12640

مهندسی عمران نقشه برداری کد 12630

مهندسی عمران نقشه برداری کد 12630
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12630 مهندسی نقشه برداری 1- فتوگرامتری 181 2- ژئودزی 185 3- نقشه برداری 274 4-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی عمران نقشه برداری کد 12630 خرید مهندسی عمران نقشه برداری کد 12630

مدیریت در سوانح طبیعی کد 12620

مدیریت در سوانح طبیعی کد 12620
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12620 مدیریت در سوانح 1- هیدرولوژی 291 2- مقاومت مصالح 314 3- ریاضی عمومی 2 381 4- ریاضی...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت در سوانح طبیعی کد 12620 خرید مدیریت در سوانح طبیعی کد 12620

مجموعه مهندسی صنایع - سیستم و بهره وری کد 12593

مجموعه مهندسی صنایع - سیستم و بهره وری  کد 12593
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12593 صنایع سیستم- سیستم و بهره وری و آینده پژوهی 1- ریاضی عمومی 2 381 2- ریاضی...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه مهندسی صنایع - سیستم و بهره وری  کد 12593 خرید مجموعه مهندسی صنایع - سیستم و بهره وری  کد 12593

مجموعه مهندسی صنایع - مدل سازی سیستم های کلان کد 12592

مجموعه مهندسی صنایع - مدل سازی سیستم های کلان کد 12592
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12592 مهندسیصنایع مدل سازی سیستم های کلان 1- اقتصاد خرد 252 2- اقتصاد...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه مهندسی صنایع - مدل سازی سیستم های کلان کد 12592 خرید مجموعه مهندسی صنایع - مدل سازی سیستم های کلان کد 12592

مهندسی صنایع - صنایع کد 12591

مهندسی صنایع - صنایع کد 12591
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12591 مهندسی صنایع 1- آمار 491 2- تحقیق در عملیات 314 3- تست آمار 138 4- زبان 188 5-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی صنایع - صنایع کد 12591 خرید مهندسی صنایع - صنایع کد 12591