مهندسی شیمی کد 12570

مهندسی شیمی کد 12570
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12570 مهندسی شیمی 1- انتقال حرارت 369 2- کنترل فرآیند 318 3- مکانیک سیالات 494 4-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی شیمی کد 12570 خرید مهندسی شیمی کد 12570

مهندسی برق مکاترونیک کد 12515

مهندسی برق مکاترونیک کد 12515
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12515 مهندسی برق مکاترونیک 1- آمار 490 2- الکترونیک 1و2 576 3- الکترومغناطیس 431 4-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی برق مکاترونیک کد 12515 خرید مهندسی برق مکاترونیک کد 12515

مهندسی برق مخابرات کد 12513

مهندسی برق مخابرات کد 12513
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12513 مهندسی برق 1- آمار 490 2- الکترونیک 1و2 576 3- کنترل خطی 285 4- مدار الکتریکی ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی برق مخابرات کد 12513 خرید مهندسی برق مخابرات کد 12513

مهندسی برق قدرت کد 12512

مهندسی برق قدرت کد 12512
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12512 مهندسی برق 1- آمار 490 2- کنترل خطی 285 3- مدار الکتریکی 1و2 524 4- ماشین های ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی برق قدرت کد 12512 خرید مهندسی برق قدرت کد 12512

مهندسی برق الکترونیک کد 12511

مهندسی برق الکترونیک کد 12511
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12511 مهندسی برق الکترونیک 1- آمار 490 2- الکترونیک 1و2 576 3- الکترو مغناطیس 431 4-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی برق الکترونیک کد 12511 خرید مهندسی برق الکترونیک کد 12511