محیط زیست-منابع آب کد:2343

محیط زیست-منابع آب کد:2343
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2343 ریاضیات عمومی 1و2 معادلات دیفرانسیل منابع آب هوش و استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر محیط زیست-منابع آب کد:2343 خرید محیط زیست-منابع آب کد:2343

هوا فضا دینامیک پرواز و کنترل کد:2334

هوا فضا دینامیک پرواز و کنترل کد:2334
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2334 ریاضیات مهندسی زبان و استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر هوا فضا دینامیک پرواز و کنترل کد:2334 خرید هوا فضا دینامیک پرواز و کنترل کد:2334

هوا فضا سازه های هوایی کد:2333

هوا فضا سازه های هوایی کد:2333
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2333 ریاضیات مهندسی طراحی پیشرفته سازه های هوا فضایی تحلیل پیشرفته سازه های هوا فضایی هوش...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر هوا فضا سازه های هوایی کد:2333 خرید هوا فضا سازه های هوایی کد:2333

هوا فضا جلوبرندگی کد:2332

هوا فضا جلوبرندگی کد:2332
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2332 ریاضیات مهندسی زبان و استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر هوا فضا جلوبرندگی کد:2332 خرید هوا فضا جلوبرندگی کد:2332

هوا فضا-آیرودینامیک کد:2331

هوا فضا-آیرودینامیک کد:2331
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2331 ریاضیات مهندسی زبان و استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر هوا فضا-آیرودینامیک کد:2331 خرید هوا فضا-آیرودینامیک کد:2331

مکانیک دینامیک,کنترل و ارتعاشات کد 2323

مکانیک دینامیک,کنترل و ارتعاشات کد 2323
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2323مهندسی مکانیک-دینامیک.کنترل و ارتعاشات دینامیک پیشرفته 230 ارتعاشات پیشرفته 60 کنترل ...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مکانیک دینامیک,کنترل و ارتعاشات کد 2323 خرید مکانیک دینامیک,کنترل و ارتعاشات کد 2323

نقشه برداری سیستم اطلاعاتی جغرافیایی کد 2320

نقشه برداری سیستم اطلاعاتی جغرافیایی کد 2320
کد رشته عناوین دروس توضیحات -2320 فتوگرامتری ژئودزی زبان و استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر نقشه برداری سیستم اطلاعاتی جغرافیایی کد 2320 خرید نقشه برداری سیستم اطلاعاتی جغرافیایی کد 2320

نقشه برداری سنجش از دور کد 2319

نقشه برداری سنجش از دور کد 2319
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2319 فتوگرامتری ژئودزی زبان و استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر نقشه برداری سنجش از دور کد 2319 خرید نقشه برداری سنجش از دور کد 2319

نقشه برداری فتوگرامتری کد 2318

نقشه برداری فتوگرامتری کد 2318
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2318 فتوگرامتری ژئودزی زبان و استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر نقشه برداری فتوگرامتری کد 2318 خرید نقشه برداری فتوگرامتری کد 2318

مهندسی عمران مدیریت ساخت کد:2315

مهندسی عمران مدیریت ساخت کد:2315
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2315مهندسی عمران-مدیریت ساخت مقاومت مصالح 310 مدیریت پروژه و ساخت بخش 1 231 مدیریت پروژه و...
۷۷۰۰۰۰   ۶۱۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی عمران مدیریت ساخت کد:2315 خرید مهندسی عمران مدیریت ساخت کد:2315

مهندسی عمران حمل و نقل کد:2314

مهندسی عمران حمل و نقل کد:2314
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2314مهندسی عمران-حمل و نقل مقاومت مصالح 310 تحلیل سازه 237 مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی عمران حمل و نقل کد:2314 خرید مهندسی عمران حمل و نقل کد:2314

مهندسی عمران مدیریت منابع آب کد:2313

مهندسی عمران مدیریت منابع آب کد:2313
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2313مهندسی عمران-مدیریت منابع آب هیدرولوژی اب های سطحی و زیرزمینی 290 هیدرولوژی ...
۷۴۵۰۰۰   ۵۲۱۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی عمران مدیریت منابع آب کد:2313 خرید مهندسی عمران مدیریت منابع آب کد:2313