مهندسی کامپیوتر نرم افزار کد 2354

مهندسی کامپیوتر نرم افزار  کد 2354
کد رشته عناوین دروس توضیحات مهندسی کامپیوتر نرم افزار پایگاه داده پیشرفته 137 پایگاه داده 1و2 286 ساختمان داده...
۶۷۷۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی کامپیوتر نرم افزار  کد 2354 خرید مهندسی کامپیوتر نرم افزار  کد 2354

مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کد 2324

مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کد 2324
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2324 مجموعه تست ریاضی مهندسی ریاضی مهندسی نمونه مکانیک سیالات پیشرفته ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کد 2324 خرید مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کد 2324

مهندسی مکانیک جامدات کد 2322

مهندسی مکانیک جامدات کد 2322
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2322 مجموعه تست ریاضی مهندسی نمونه ریاضی مهندسی نمونه الاستیسیته نمونه مکانیک محیط های...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی مکانیک جامدات کد 2322 خرید مهندسی مکانیک جامدات کد 2322

مهندسی عمران - سازه کد 2307

مهندسی عمران - سازه کد 2307
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2307 دینامیک سازه نمونه الاستیسیته و پلاستیسیته نمونه تحلیل سازه نمونه مقاومت مصالح ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی عمران - سازه کد 2307 خرید مهندسی عمران - سازه کد 2307

مهندسی عمران - زلزله کد 2308

مهندسی عمران - زلزله کد 2308
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2308مهندسی عمران-زلزله دینامیک خاک 124 دینامیک سازه 172 مقاومت مصالح 310 تحلیل سازه 237
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی عمران - زلزله کد 2308 خرید مهندسی عمران - زلزله کد 2308

مهندسی شیمی کد 2360

مهندسی شیمی کد 2360
کد رشته عناوین دروس توضیحات مهندسی شیمی پدیده های انتقال نمونه طراحی راکتور نمونه ترمودینامیک نمونه
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی شیمی کد 2360 خرید مهندسی شیمی کد 2360

مهندسی برق - مخابرات کد:2302

مهندسی برق - مخابرات کد:2302
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2302مهندسی برق-مخابرات الکترومغناطیس 431 مدار الکتریکی 1و2 524 مجموعه تست 70 مجموعه تست...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی برق - مخابرات کد:2302 خرید مهندسی برق - مخابرات کد:2302

مهندسی برق-کنترل کد 2305

مهندسی برق-کنترل کد 2305
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2305مهندسی برق-کنترل کنترل خطی 285 مدار الکتریکی 1و2 524 مجموعه تست 70 مجموعه تست...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی برق-کنترل کد 2305 خرید مهندسی برق-کنترل کد 2305

مهندسی برق - قدرت کد:2304

مهندسی برق - قدرت کد:2304
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2304مهندسی برق-قدرت تحلیل سیستم های انرژی الکتریک 316 مدار الکتریکی 1و2 524 مجموعه ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی برق - قدرت کد:2304 خرید مهندسی برق - قدرت کد:2304

مهندسی پزشکی کد 2347

مهندسی پزشکی  کد 2347
کد رشته عناوین دروس توضیحات مهندسی پزشکی ریاضی عمومی 1 430 ریاضی عمومی 2 381 تست ریاضی عمومی 1 123 تست ریاضی عمومی...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی پزشکی  کد 2347 خرید مهندسی پزشکی  کد 2347

مهندسی برق -الکترونیک کد:2301

مهندسی برق -الکترونیک کد:2301
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2301مهندسی برق-الکترونیک الکترونیک 1و2 576 مدار الکتریکی 1و2 524 مجموعه تست 70 مجموعه تست...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی برق -الکترونیک کد:2301 خرید مهندسی برق -الکترونیک کد:2301