فلسفه هنر کد 13592

فلسفه هنر کد 13592
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13592 پژوهش هنر– فلسفه هنر 1- دروس تخصصی هنر 1 314 2-دروس مشترک هنر 2 209 3- دروس...
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر فلسفه هنر کد 13592 خرید فلسفه هنر کد 13592

ارتباط تصویری کد 13581

ارتباط تصویری کد 13581
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13581 هنرهای تصویری و طراحی نقاشی و تصویر سازی 1- دروس تخصصی هنر 1 314 2-دروس...
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ارتباط تصویری کد 13581 خرید ارتباط تصویری کد 13581

هنرهای ساخت و معماری کد 13610

هنرهای ساخت و معماری کد 13610
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13610 هنرهای ساخت و معماری 1- عناصر جزئیات 463 2- ایستایی 80 3- استاتیک 213 4-...
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر هنرهای ساخت و معماری کد 13610 خرید هنرهای ساخت و معماری کد 13610

هنر اسلامی کد 13594

هنر اسلامی کد 13594
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13594 پژوهش هنر– هنر اسلامی 1- دروس تخصصی هنر 1 314 2-دروس مشترک هنر 2 209 3-...
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر هنر اسلامی کد 13594 خرید هنر اسلامی کد 13594

صنایع دستی کد 13593

صنایع دستی کد 13593
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13593 پژوهش هنر – صنایع دستی 1- دروس تخصصی هنر 1 314 2-دروس مشترک هنر 2 209 3-...
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر صنایع دستی کد 13593 خرید صنایع دستی کد 13593

پژوهش هنر کد 13591

پژوهش هنر کد 13591
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13591 پژوهش هنر– پژوهش هنر 1- دروس تخصصی هنر 1 314 2-دروس مشترک هنر 2 209 3- دروس...
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر پژوهش هنر کد 13591 خرید پژوهش هنر کد 13591

عکاسی کد 13582

عکاسی کد 13582
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13582 هنرهای تصویری و طراحی هنر- عکاسی 1- دروس تخصصی هنر 1 314 2-دروس مشترک هنر...
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر عکاسی کد 13582 خرید عکاسی کد 13582

ادبیات نمایشی کد 13573

ادبیات نمایشی کد 13573
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13573 ادبیات نمایشی 1- دروس مشترک هنر 1 314 2-دروس مشترک هنر 2 209 3- دروس مشترک هنر...
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ادبیات نمایشی کد 13573 خرید ادبیات نمایشی کد 13573

سینما کد 13572

سینما کد 13572
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13572 سینما 1- دروس مشترک هنر 1 314 2-دروس مشترک هنر 2 209 3- دروس مشترک هنر 3 354 4- دروس...
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سینما کد 13572 خرید سینما کد 13572

کارگردانی کد 13571

کارگردانی کد 13571
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13571 کارگردانی 1- دانستنی های هنری 1 255 2- دانستنی های هنری 2 60 3- دانستنی های...
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر کارگردانی کد 13571 خرید کارگردانی کد 13571

معماری کد 13521

معماری کد 13521
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13521 معماری 1- عناصر جزئیات 463 2- درک عمومی معماری 1 99 3- درک عمومی معماری 2 130 4-...
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر معماری کد 13521 خرید معماری کد 13521

طراحی شهری کد 13510

طراحی شهری کد 13510
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13510 طراحی شهری 1- مباحث عمومی شهرسازی ایران 450 2- مبانی نظری معماری 260 3-...
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر طراحی شهری کد 13510 خرید طراحی شهری کد 13510