آبیاری و زهکشی کد 13021

آبیاری و زهکشی کد 13021
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13021 آبیاری و زهکشی 1- مهندسی زهکشی 153 2- رابطه آب و خاک و گیاه 240 3- ریاضی...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر آبیاری و زهکشی کد 13021 خرید آبیاری و زهکشی کد 13021

منابع طبیعی - مرتع داری کد 13012

منابع طبیعی - مرتع داری کد 13012
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13012 مرتع داری 1- مجموعه نست 314 2- آنالیز و ارزیابی مراتع و شناسایی گیاهان...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر منابع طبیعی - مرتع داری کد 13012 خرید منابع طبیعی - مرتع داری کد 13012

منابع طبیعی - آبخیزداری کد 13011

منابع طبیعی - آبخیزداری کد 13011
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13011 آبخیزداری 1- مجموعه تست 314 2- جامعه شناسی روستایی 153 3- حفاظت خاک و...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر منابع طبیعی - آبخیزداری کد 13011 خرید منابع طبیعی - آبخیزداری کد 13011