بیوشیمی کد:2227

بیوشیمی کد:2227
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2227 بیوشیمی بخش اول نمونه بیوشیمی بخش دوم نمونه بیوفیزیک نمونه ژنتیک بخش اول ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر بیوشیمی کد:2227 خرید بیوشیمی کد:2227

زیست شناسی جانوری سلولی و تکوینی کد:2225

زیست شناسی جانوری سلولی و تکوینی کد:2225
کد رشته عناوین دروس توضیحات -زیست شناسی جانوری -سلولی و تکوینی فیزیولوژی جانوری 264 جانورشناسی 298 مکمل سلولی و...
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زیست شناسی جانوری سلولی و تکوینی کد:2225 خرید زیست شناسی جانوری سلولی و تکوینی کد:2225

زیست شناسی جانوری بیوسیستماتیک کد:2224

زیست شناسی جانوری بیوسیستماتیک کد:2224
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2224زیست شناسی جانوری بیوسیستماتیک- فیزیولوژی جانوری 264 جانورشناسی 298 مکمل سلولی و...
۶۷۳۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زیست شناسی جانوری بیوسیستماتیک کد:2224 خرید زیست شناسی جانوری بیوسیستماتیک کد:2224

فیزیولوژی جانوری کد:2223

فیزیولوژی جانوری کد:2223
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2223زیست شناسی جانوری -فیزیولوژی بیوشیمی بخش اول 267 بیوشیمی بخش دوم 468 فیزیولوژی ...
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر فیزیولوژی جانوری کد:2223 خرید فیزیولوژی جانوری کد:2223

میکروبیولوژی کد:2229

میکروبیولوژی کد:2229
کد رشته عناوین دروس توضیحات میکروبیولوژی بیوشیمی بخش اول نمونه بیوشیمی بخش دوم نمونه بیوفیزیک نمونه ژنتیک بخش اول ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر میکروبیولوژی کد:2229 خرید میکروبیولوژی کد:2229

ژنتیک ملکولی کد:2228

ژنتیک ملکولی کد:2228
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2228ژنتیک ملکولی بیوشیمی بخش اول 267 بیوشیمی بخش دوم 468 بیوفیزیک 130 دروس تخصصی ژنتیک قسمت...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ژنتیک ملکولی کد:2228 خرید ژنتیک ملکولی کد:2228

زیست سلولی و مولکولی کد:2226

زیست سلولی و مولکولی کد:2226
کد رشته عناوین دروس توضیحات زیست سلولی و مولکولی بیوشیمی بخش اول نمونه بیوشیمی بخش دوم نمونه بیوفیزیک نمونه ژنتیک ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زیست سلولی و مولکولی کد:2226 خرید زیست سلولی و مولکولی کد:2226

سلولی و تکوینی گیاهی کد:2222

سلولی و تکوینی گیاهی کد:2222
کد رشته عناوین دروس توضیحات -2222 فیزیولوژی گیاهی 223 مکمل سلولی و مولکولی 189 سلولی مولکولی 486 سیستماتیک گیاهی ...
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سلولی و تکوینی گیاهی کد:2222 خرید سلولی و تکوینی گیاهی کد:2222

سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی کد:2221

سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی کد:2221
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2221- فیزیولوژی گیاهی 223 مکمل سلولی و مولکولی 189 سلولی مولکولی 486 سیستماتیک گیاهی ...
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی کد:2221 خرید سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی کد:2221

فیزیولوژی گیاهی کد:2220

فیزیولوژی گیاهی کد:2220
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2220-2221-2222زیست شناسی گیاهی فیزیولوژی گیاهی 223 مکمل سلولی و مولکولی 189 سلولی ...
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر فیزیولوژی گیاهی کد:2220 خرید فیزیولوژی گیاهی کد:2220

فیتوشیمی کد:2218

فیتوشیمی کد:2218
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2218 شیمی آلی پیشرفته شیمی ترکیبات طبیعی جداسازی و شناسایی ترکیبات طبیعی
۶۷۱۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر فیتوشیمی کد:2218 خرید فیتوشیمی کد:2218

شیمی پلیمر کد:2216

شیمی پلیمر کد:2216
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2216 شیمی فیزیک پلیمرها 165 شیمی پلیمر-اصول مهندسی پلیمریزاسیون 130
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر شیمی پلیمر کد:2216 خرید شیمی پلیمر کد:2216