زمین شناسی اقتصادی کد:2209

زمین شناسی اقتصادی کد:2209
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2209 زمین شناسی ایران 95 زمین شناسی اقتصادی 142
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زمین شناسی اقتصادی کد:2209 خرید زمین شناسی اقتصادی کد:2209

زمین شناسی پترولوژی کد:2208

زمین شناسی پترولوژی کد:2208
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2208 سنگ شناسی(آذرین -دگرگونی) 285 زمین شناسی ایران 95
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زمین شناسی پترولوژی کد:2208 خرید زمین شناسی پترولوژی کد:2208

زمین شناسی زیست محیطی کد:2206

زمین شناسی زیست محیطی کد:2206
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2206 زمین شناسی محیطی 589 زمین شناسی ایران 95
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زمین شناسی زیست محیطی کد:2206 خرید زمین شناسی زیست محیطی کد:2206

زمین شناسی مهندسی کد:2205

زمین شناسی مهندسی کد:2205
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2205 زمین شناسی ایران 95 زمین شناسی مهندسی 325
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زمین شناسی مهندسی کد:2205 خرید زمین شناسی مهندسی کد:2205

زمین شناسی آب های زیر زمینی کد:2204

زمین شناسی آب های زیر زمینی کد:2204
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2204زمین شناسی-آب های زیر زمینی زمین شناسی ایران 95 آب های زیرزمینی 127
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زمین شناسی آب های زیر زمینی کد:2204 خرید زمین شناسی آب های زیر زمینی کد:2204

زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی کد:2203

زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی کد:2203
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2203 زمین شناسی ایران 95 سنگ شناسی رسوبی 325
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی کد:2203 خرید زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی کد:2203

زمین شناسی نفت کد:2202

زمین شناسی نفت کد:2202
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2202زمین شناسی نفت مجموعه درو س مشترک( زمین شناسی ساختمان-چینه شناسی-مهندسی نفت) 180 زمین ...
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زمین شناسی نفت کد:2202 خرید زمین شناسی نفت کد:2202

زمین شناسی کد:2201

زمین شناسی کد:2201
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2201زمین شناسی و چینه شناسی دیرینه شناسی بخش اول 336 دیرینه شناسی بخش دوم 335 مجموعه درو س...
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زمین شناسی کد:2201 خرید زمین شناسی کد:2201

علوم شناختی کد 2248

علوم شناختی کد 2248
کد رشته عناوین دروس توضیحات علوم شناختی آمار 491 آمار توصیفی 298 مکمل روش تحقیق 184 ریاضی عمومی 406 تست آمار 138 تست ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم شناختی کد 2248 خرید علوم شناختی کد 2248

هواشناسی کد: 2219

هواشناسی کد: 2219
کد رشته عنوان دروس تعدا صفحات توضیحات 2219 ریاضی عمومی2 ریاضی عمومی1 فیزیک عمومی(1) فیزیک عمومی(2)
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر هواشناسی کد: 2219 خرید هواشناسی کد: 2219

فیزیک کد 2338

فیزیک کد 2338
کد رشته عناوین دروس توضیحات فیزیک الکترودینامیک نمونه مکانیک آماری پیشرفته نمونه مکانیک کوانتومی پیشرفته 2 ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر فیزیک کد 2338 خرید فیزیک کد 2338

آمار کد:2232

آمار کد:2232
کد رشته عناوین دروس توضیحات آمار آمار ریاضی 243 آنالیز ریاضی 295 احتمال و کاربرد آن 490 استباط آماری 234 اصول آمار...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر آمار کد:2232 خرید آمار کد:2232