شیمی آلی کد:2212

شیمی آلی کد:2212
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2212 سنتز بخش اول نمونه سنتز بخش دوم نمونه شیمی آلی پیشرفته بخش اول نمونه شیمی آلی...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر شیمی آلی کد:2212 خرید شیمی آلی کد:2212

شیمی فیزیک کد 2211

شیمی فیزیک کد 2211
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2211 شیمی فیزیک کوانتوم 160 ترمودینامیک آماری 193 کوانتوم 234
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر شیمی فیزیک کد 2211 خرید شیمی فیزیک کد 2211

شیمی معدنی کد: 2214

شیمی معدنی کد: 2214
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2214 شیمی معدنی پیشرفته سینیتیک ترمودینامیک و مکانیزم واکنش های معدنی طیف سنجی در شیمی...
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر شیمی معدنی کد: 2214 خرید شیمی معدنی کد: 2214

شیمی تجزیه کد:2213

شیمی تجزیه کد:2213
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2213 الکتروشیمی تجزیه نمونه شیمی تجزیه پیشرفته 1 نمونه شیمی تجزیه پیشرفته 2 ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر شیمی تجزیه کد:2213 خرید شیمی تجزیه کد:2213

شیمی کابردی کد:2215

شیمی کابردی کد:2215
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2215 دروس تخصصی شیمی کاربردی 1 109 دروس تخصصی شیمی کاربردی 2 252 دروس تخصصی شیمی کاربردی 3 ...
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر شیمی کابردی کد:2215 خرید شیمی کابردی کد:2215

ریاضی کاربردی کد 2234

ریاضی کاربردی کد 2234
کد رشته عناوین دروس توضیحات ریاضی کاربردی آنالیز ریاضی نمونه آنالیز عددی پیشرفته نمونه آنالیز عددی نمونه آنالیز ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ریاضی کاربردی کد 2234 خرید ریاضی کاربردی کد 2234