اپیدمیولوژی کد 4

اپیدمیولوژی کد 4
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 4 اپیدمیولوژی 1- بهداشت عمومی قسمت اول 231 DVD زبان تضمینی 2- بهداشت عمومی ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر اپیدمیولوژی کد 4 خرید اپیدمیولوژی کد 4

آموزش پزشکی کد 3

آموزش پزشکی کد 3
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 3 آموزش پزشکی 1- کلیات آموزش پزشکی قسمت اول 268 DVD روش تحقیق صنعتی DVD زبان...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر آموزش پزشکی کد 3 خرید آموزش پزشکی کد 3

آموزش بهداشت کد 2

آموزش بهداشت کد 2
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 2 2- آموزش بهداشت 1- آموزش بهداشت 116 DVD زبان تضمینی DVD نظریه های جامعه شناسی ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر آموزش بهداشت کد 2 خرید آموزش بهداشت کد 2

آمار زیستی کد 1

آمار زیستی کد 1
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 1 آمار زیستی 1- آخر خرداد کتاب طرح آزمایشات و ناپارامتری - DVD ریاضی عمومی...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر آمار زیستی کد 1 خرید آمار زیستی کد 1