بیابان زدایی کد 13230

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13230

بیابان زدایی

1- حفاظت خاک

281

 

2- هیدرولوژی

266

3- ژئومورفولوژی

209

4- خاک های خشک و نیمه خشک

283

5- مرتع داری و زبان

211

محیط زیست آلودگی هوا کد:2345
محیط زیست آلودگی هوا کد:2345
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
تربیت بدنی - رفتار حرکتی کد:2118
تربیت بدنی - رفتار حرکتی کد:2118
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
مهندسی عمران -ژئوتکنیک کد 2309
مهندسی عمران -ژئوتکنیک کد 2309
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: