آموزش زبان IELTS

آموزش زبانIELTS 

نام مدرس 

نام درس 

صفحات

توضیحات

دکتر شیخ الاسلامی

DVD listening

DVD

 

دکتر شیخ الاسلامی

DVDreading

DVD

کامل

دکتر شیخ الاسلامی

DVD speaking

DVD

 

دکتر شیخ الاسلامی

DVD writing

DVD

 

سنجش از دور کد 11030
سنجش از دور کد 11030
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
سنجش از دور کد:2108
سنجش از دور کد:2108
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
ارگونومی کد 8
ارگونومی کد 8
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان