آموزش زبان IELTS

آموزش زبانIELTS 

نام مدرس 

نام درس 

صفحات

توضیحات

دکتر شیخ الاسلامی

DVD listening

DVD

 

دکتر شیخ الاسلامی

DVDreading

DVD

کامل

دکتر شیخ الاسلامی

DVD speaking

DVD

 

دکتر شیخ الاسلامی

DVD writing

DVD

 

مهندسی عمران محیط زیست کد 2316
مهندسی عمران محیط زیست کد 2316
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
علوم شناختی کد 2248
علوم شناختی کد 2248
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
حقوق عمومی کد:2154
حقوق عمومی کد:2154
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان