آموزش زبان IELTS

آموزش زبانIELTS 

نام مدرس 

نام درس 

صفحات

توضیحات

دکتر شیخ الاسلامی

DVD listening

DVD

 

دکتر شیخ الاسلامی

DVDreading

DVD

کامل

دکتر شیخ الاسلامی

DVD speaking

DVD

 

دکتر شیخ الاسلامی

DVD writing

DVD

 

هوش و استعداد تحصیلی
هوش و استعداد تحصیلی
۲۴۱۰۰۰ تومان
مهندسی عمران حمل و نقل کد:2314
مهندسی عمران حمل و نقل کد:2314
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
حشره شناسی کشاورزی کد:2439
حشره شناسی کشاورزی کد:2439
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان