روانشناسی بالینی کد 15

روانشناسی بالینی کد 15
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 15 روانشناسی بالینی 1- آمار توصیفی و استنباطی 298 DVD روش تحقیق صنعتی DVD زبان...
۶۰۷۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر روانشناسی بالینی کد 15 خرید روانشناسی بالینی کد 15

حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین کد 14

حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین کد 14
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 14 حشره شناسی پزشکی 1- بیوشیمی قسمت اول 267 DVD بیوشیمی DVD زبان تضمینی 2-...
۵۳۱۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین کد 14 خرید حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین کد 14

تکنولوژی گردش خون کد 13

تکنولوژی گردش خون کد 13
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13 تکنولوژی گردش خون 1- بیوشیمی قسمت اول 267 DVD بیوشیمی DVD زبان تضمینی 2- ...
۵۳۳۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر تکنولوژی گردش خون کد 13 خرید تکنولوژی گردش خون کد 13

مجموعه پرستاری کد 12

مجموعه پرستاری کد 12
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12 پرستاری 1- بهداشت مادران و نوزادان 359 DVD زبان تضمینی 2- داخلی و جراحی...
۵۴۱۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه پرستاری کد 12 خرید مجموعه پرستاری کد 12

بهداشت روان کد 10

بهداشت روان کد 10
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 10 بهداشت روان 1- آمار توصیفی و استنباطی 298 DVD روش تحقیق صنعتی DVD زبان...
۵۲۸۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر بهداشت روان کد 10 خرید بهداشت روان کد 10

ارگونومی کد 8

ارگونومی کد 8
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 8 ارگونومی 1- آناتومی ( تشریح) 608 DVD ریاضی عمومی 1 DVD ریاضی عمومی 2 DVD زبان...
۵۲۸۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ارگونومی کد 8 خرید ارگونومی کد 8

انفورماتیک پزشکی کد 7

انفورماتیک پزشکی کد 7
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 7 انفورماتیک پزشکی 1- آمار ریاضی 243 DVD ریاضی عمومی 1 DVD ریاضی عمومی 2 DVD...
۵۳۳۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر انفورماتیک پزشکی کد 7 خرید انفورماتیک پزشکی کد 7

اقتصاد بهداشت کد 6

اقتصاد بهداشت کد 6
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 6 اقتصاد بهداشت 1- آمار 490 DVD ریاضی عمومی 1 DVD ریاضی عمومی 2 DVD زبان تضمینی DVD...
۵۳۸۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر اقتصاد بهداشت کد 6 خرید اقتصاد بهداشت کد 6

اپیدمیولوژی کد 4

اپیدمیولوژی کد 4
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 4 اپیدمیولوژی 1- بهداشت عمومی قسمت اول 231 DVD زبان تضمینی 2- بهداشت عمومی ...
۵۲۱۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر اپیدمیولوژی کد 4 خرید اپیدمیولوژی کد 4