مدیریت خدمات بهداشت و درمانی کد 28

مدیریت خدمات بهداشت و درمانی کد 28
کد رشته عنوان دروس تعدا صفحات توضیحات 1300 آمار زیستی(قسمت دوم ) 298 آمار زیستی (قسمت اول) 243 برنامه ریزی در نظام بهداشت...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت خدمات بهداشت و درمانی کد 28 خرید مدیریت خدمات بهداشت و درمانی کد 28

مهندسی بهداشت محیط کد 27

مهندسی بهداشت محیط کد 27
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 27 بهداشت محیط 1- بهداشت محیط قسمت اول 499 DVD سیالات DVD هیدرولیک2 DVD زبان...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی بهداشت محیط کد 27 خرید مهندسی بهداشت محیط کد 27

مهندسی بهداشت حرفه ای کد 26

مهندسی بهداشت حرفه ای کد 26
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 26 بهداشت حرفه ای 1- مکمل آخر خرداد ماه بهداشت حرفه ایی 2- بهداشت حرفه ای ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی بهداشت حرفه ای کد 26 خرید مهندسی بهداشت حرفه ای کد 26

مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست HSE کد 24

مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست HSE کد 24
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 24 مدیریت سلامت و ایمنی Hse 1- آمار 490 DVD زبان تضمینی DVD آمار احتمال 2- بهداشت...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست HSE کد 24 خرید مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست HSE کد 24

مهندسی پزشکی زیست مواد کد 23

مهندسی پزشکی زیست مواد کد 23
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 23 زیست مواد 1- آناتومی قسمت اول 324 DVD ریاضی عمومی 1 DVD ریاضی عمومی 2 DVD زبان...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی پزشکی زیست مواد کد 23 خرید مهندسی پزشکی زیست مواد کد 23

مهندسی پزشکی بیوالکتریک کد 22

مهندسی پزشکی بیوالکتریک کد 22
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 22 بیو الکتریک 1- آناتومی ( تشریح) 608 DVD زبان تضمینی DVD ریاضیات مهندسی 2-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی پزشکی بیوالکتریک کد 22 خرید مهندسی پزشکی بیوالکتریک کد 22

فیزیک پزشکی کد 21

فیزیک پزشکی کد 21
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 21 فیزیک پزشکی 1- آناتومی قسمت اول 324 DVD ریاضی عمومی 1 DVD ریاضی عمومی 2 DVD زبان...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر فیزیک پزشکی کد 21 خرید فیزیک پزشکی کد 21

فیزیولوژی کد 20

فیزیولوژی کد 20
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 20 فیزیولوژی 1- بیوشیمی قسمت اول 268 DVD بیوشیمی DVD زبان تضمینی 2- بیوشیمی قسمت...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر فیزیولوژی کد 20 خرید فیزیولوژی کد 20

علوم تشریحی کد 2018

علوم تشریحی کد 2018
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 18 تشریح ( آناتومی) 1- آناتومی قسمت اول 324 DVD زبان تضمینی 2- بافت شناسی و ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم تشریحی کد 2018 خرید علوم تشریحی کد 2018

سلامت و رسانه کد 17

سلامت و رسانه کد 17
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 17 سلامت رسانه 1- روش پژوهش و گزارش نویسی علمی 87 DVD آمار رضازاده DVD احتمال...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سلامت و رسانه کد 17 خرید سلامت و رسانه کد 17

رفاه اجتماعی کد 16

رفاه اجتماعی کد 16
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 16 رفاه اجتماعی 1- آمار توصیفی و استنباطی 298 DVD نظریه های جامعه شناسی DVD روش...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر رفاه اجتماعی کد 16 خرید رفاه اجتماعی کد 16

روانشناسی بالینی کد 15

روانشناسی بالینی کد 15
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 15 روانشناسی بالینی 1- آمار توصیفی و استنباطی 298 DVD روش تحقیق صنعتی DVD زبان...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر روانشناسی بالینی کد 15 خرید روانشناسی بالینی کد 15