مهندسی هسته ای-کاربرد پرتو ها کد 2365

مهندسی هسته ای-کاربرد پرتو ها کد 2365
کد رشته عناوین دروس توضیحات -مهندسی هسته ای حفاظت دربرابر اشعه 149 مجموعه آزمون های ریاضی 56 ریاضی مهندسی 410 زبان و...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی هسته ای-کاربرد پرتو ها کد 2365 خرید مهندسی هسته ای-کاربرد پرتو ها کد 2365

مهندسی مواد و متالوژی کد 2359

مهندسی مواد و متالوژی کد 2359
کد رشته عناوین دروس توضیحات مهندسی مواد و متالوژی آنالیز و شکل دهی 162 خواص فیزیکی مواد 181 خواص مکانیکی مواد 173 خواص ...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی مواد و متالوژی کد 2359 خرید مهندسی مواد و متالوژی کد 2359

کامپیوتر-شبکه و رایانش کد 2357

 کامپیوتر-شبکه و رایانش کد 2357
کد رشته عنوان دروس توضیحات 2357 ساختمان داده ها زبان و استعداد تحصیلی طراحی الگوریتم ها
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر  کامپیوتر-شبکه و رایانش کد 2357 خرید  کامپیوتر-شبکه و رایانش کد 2357

مهندسی صنایع کد 2350

مهندسی صنایع کد 2350
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2350 آمار نمونه تحقیق در عملیات نمونه طراحی سیستم های صنعتی نمونه تست آمار 138
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی صنایع کد 2350 خرید مهندسی صنایع کد 2350

مهندسی پلیمر کد 2339

مهندسی پلیمر کد 2339
کد رشته عنوان دروس تعدا صفحات توضیحات 2339 پدیده های انتقال مبانی پیشرفته مهندسی پلیمر شیمی فیزیک پلیمرها
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی پلیمر کد 2339 خرید مهندسی پلیمر کد 2339

هواشناسی کد: 2219

هواشناسی کد: 2219
کد رشته عنوان دروس تعدا صفحات توضیحات 2219 ریاضی عمومی2 ریاضی عمومی1 فیزیک عمومی(1) فیزیک عمومی(2)
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر هواشناسی کد: 2219 خرید هواشناسی کد: 2219

فیزیک کد 2338

فیزیک کد 2338
کد رشته عناوین دروس توضیحات فیزیک الکترودینامیک نمونه مکانیک آماری پیشرفته نمونه مکانیک کوانتومی پیشرفته 2 ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر فیزیک کد 2338 خرید فیزیک کد 2338

آمار کد:2232

آمار کد:2232
کد رشته عناوین دروس توضیحات آمار آمار ریاضی 243 آنالیز ریاضی 295 احتمال و کاربرد آن 490 استباط آماری 234 اصول آمار...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر آمار کد:2232 خرید آمار کد:2232

زبان و ادبیات عرب کد 2110

زبان و ادبیات عرب کد 2110
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2110 بلاغت نمونه فنون ترجمه نهایی نمونه مجموعه تست عربی مجموعه تست متون و ترجمه متون ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زبان و ادبیات عرب کد 2110 خرید زبان و ادبیات عرب کد 2110

زبان و ادبیات فارسی کد 2101

زبان و ادبیات فارسی کد 2101
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2101 عروض قافیه 88 بدیع 86 دستور زبان 73 فنون ادبی 179 معانی بیان و بلاغت 97 مجموعه تست ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زبان و ادبیات فارسی کد 2101 خرید زبان و ادبیات فارسی کد 2101

تربیت بدنی-مدیریت ورزشی کد:2115

تربیت بدنی-مدیریت ورزشی کد:2115
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2115تربیت بدنی-مدیریت ورزشی مدیریت سازمان ها 230 مدیریت ورزشی تکمیلی 155 اصول و مبانی تربیت...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر تربیت بدنی-مدیریت ورزشی کد:2115 خرید تربیت بدنی-مدیریت ورزشی کد:2115

علوم اجتماعی کد 2125

علوم اجتماعی  کد 2125
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2125 آمار توصیفی نمونه حوزه های جامعه شناسی 1 نمونه حوزه های جامعه شناسی 2 نمونه حوزه های...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم اجتماعی  کد 2125 خرید علوم اجتماعی  کد 2125