معماری کد 13521

معماری کد 13521
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13521 معماری 1- عناصر جزئیات 463 2- درک عمومی معماری 1 99 3- درک عمومی معماری 2 130 4-...
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر معماری کد 13521 خرید معماری کد 13521

طراحی شهری کد 13510

طراحی شهری کد 13510
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13510 طراحی شهری 1- مباحث عمومی شهرسازی ایران 450 2- مبانی نظری معماری 260 3-...
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر طراحی شهری کد 13510 خرید طراحی شهری کد 13510

برنامه ریزی شهری و منطقه ای کد13500

برنامه ریزی شهری و منطقه ای کد13500
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13500 برنامه ریزی شهری 1- آمار توصیفی 298- 2- مباحث عمومی شهر و شهرسازی ایران 496 3-...
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر برنامه ریزی شهری و منطقه ای کد13500 خرید برنامه ریزی شهری و منطقه ای کد13500

مدیریت کشاورزی کد 13270

مدیریت کشاورزی کد 13270
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13270 مدیریت کشاورزی 1- اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی 128 2- مدیریت مزرعه 255 3-...
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت کشاورزی کد 13270 خرید مدیریت کشاورزی کد 13270

شناسایی و مبارزه با علف ها هرز کد 13260

شناسایی و مبارزه با علف ها هرز کد 13260
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13260 علف های هرز 1- آفات و بیماری های گیاهی 259 2- علف های هرز 212 3- زبان تخصصی 439 4-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر شناسایی و مبارزه با علف ها هرز کد 13260 خرید شناسایی و مبارزه با علف ها هرز کد 13260

توسعه روستایی کد 13250

توسعه روستایی کد 13250
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13250 توسعه روستایی 1- اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی 127 2- جامعه شناسی ...
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر توسعه روستایی کد 13250 خرید توسعه روستایی کد 13250

بیوتکنولوژی کد 13240

بیوتکنولوژی کد 13240
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13240 بیوتکنولوژی کشاورزی 1- آفات و بیماری های گیاهی 259 2- بیوشیمی بخش اول 267 3-...
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر بیوتکنولوژی کد 13240 خرید بیوتکنولوژی کد 13240

بیابان زدایی کد 13230

بیابان زدایی کد 13230
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13230 بیابان زدایی 1- حفاظت خاک 281 2- هیدرولوژی 266 3- ژئومورفولوژی 209 4- خاک های خشک...
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر بیابان زدایی کد 13230

مکانیزاسیون کشاورزی کد 13220

مکانیزاسیون کشاورزی کد 13220
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13220 مکانیزاسیون کشاورزی 1- آمار و طرح های آزمایشی 165 2- آمار 490 3- ماشین های ...
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مکانیزاسیون کشاورزی کد 13220 خرید مکانیزاسیون کشاورزی کد 13220

بیابان کد 13210

بیابان کد 13210
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13210 منابع طبیعی-بیابان 1- اکولوژی زراعی 376 2- خاک های خشک و نیمه خشک 283 3-...
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر بیابان کد 13210 خرید بیابان کد 13210

مکانیک بیوسیستم کد 13190

مکانیک بیوسیستم کد 13190
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13190 مکانیک بیوسیستم 1- ماشین های کشاورزی 274 2- مقاومت مصالح 310 3- موتور و...
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مکانیک بیوسیستم کد 13190 خرید مکانیک بیوسیستم کد 13190

محیط زیست کد 13170

محیط زیست کد 13170
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13170 محیط زیست 1- آلودگی محیط زیست 216 2- ارزیابی محیط زیست 218 3- بیولوژی جانوران...
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر محیط زیست کد 13170 خرید محیط زیست کد 13170