آمار و احتمال کاربردی

آمار و احتمال کاربردی
آمار و احتمال کاربردی-برای داوطلبان رشته های مدیریت(کلیه گرایش ها)،حسابداری،اقتصاد مقطع کارشناسی ارشد
۱۸۵۰۰۰   ۱۶۶۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر آمار و احتمال کاربردی خرید آمار و احتمال کاربردی