آبخیزداری کد:2450

آبخیزداری کد:2450
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2450 مدیریت آبخیز(حفاظت آب و خاک و آبخیزداری,ژئومورفلوژی 1,هیدرولوژی) زبان و استعداد...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر آبخیزداری کد:2450 خرید آبخیزداری کد:2450

علوم و مهندسی مرتع کد:2448

علوم و مهندسی مرتع کد:2448
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2448 مدیریت مرتع و آبخیز(اصلاح و توسعه مرتع,مرتعداری,اکولوژی مرتع) زبان و استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم و مهندسی مرتع کد:2448 خرید علوم و مهندسی مرتع کد:2448

بیماری شناسی گیاهی کد 2440

بیماری شناسی گیاهی کد 2440
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 2440 بیماری شناسی گیاهی بیماری های گیاهی قارچ شناسی تکمیلی ویروس شناسی...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر بیماری شناسی گیاهی کد 2440 خرید بیماری شناسی گیاهی کد 2440

حشره شناسی کشاورزی کد:2439

حشره شناسی کشاورزی کد:2439
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2439 حشره شناسی آفات گیاهی(زراعی میوه جالیزی سبزی زینتی انباری) زبان و استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر حشره شناسی کشاورزی کد:2439 خرید حشره شناسی کشاورزی کد:2439

توسعه کشاورزی کد:2438

توسعه کشاورزی کد:2438
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2438 ترویج و آموزش کشاورزی اصول مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی جامعه شناسی روستایی زبان...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر توسعه کشاورزی کد:2438 خرید توسعه کشاورزی کد:2438

ترویج و آموزش کشاورزی کد:2437

ترویج و آموزش کشاورزی کد:2437
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2437 ترویج و آموزش کشاورزی اصول مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی جامعه شناسی روستایی آموزش...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ترویج و آموزش کشاورزی کد:2437 خرید ترویج و آموزش کشاورزی کد:2437

بوم شناسی زراعی کد:2436

بوم شناسی زراعی کد:2436
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2436 آمار و طرح آزمایش ها اصلاح نباتات ژنتیک زبان و استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر بوم شناسی زراعی کد:2436 خرید بوم شناسی زراعی کد:2436

بیوتکنولوژی کشاورزی کد:2435

بیوتکنولوژی کشاورزی کد:2435
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2435 آمار و طرح آزمایش ها اصلاح نباتات ژنتیک بیوشیمی پیشرفته ژنتیک مولکولی مهندسی...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر بیوتکنولوژی کشاورزی کد:2435 خرید بیوتکنولوژی کشاورزی کد:2435

علوم علف ها ی هرز کد 2434

علوم علف ها ی هرز کد 2434
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2434 آمار و طرح آزمایش ها ژنتیک زبان و استعداد تحصیلی زراعت
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم علف ها ی هرز کد 2434 خرید علوم علف ها ی هرز کد 2434

ژنتیک و به نژادی گیاهی کد:2431

ژنتیک و به نژادی گیاهی کد:2431
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2431 آمار و طرح آزمایش ها ژنتیک اصلاح نباتات زبان و استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ژنتیک و به نژادی گیاهی کد:2431 خرید ژنتیک و به نژادی گیاهی کد:2431

علوم و مهندسی آب-هواشناسی کشاورزی کد 2430

علوم و مهندسی آب-هواشناسی کشاورزی کد 2430
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2430 ریاضیات 1.2.3 آمار و احتمالات زبان و استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم و مهندسی آب-هواشناسی کشاورزی کد 2430 خرید علوم و مهندسی آب-هواشناسی کشاورزی کد 2430

علوم دامی کد:2424

علوم دامی کد:2424
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2424 بیوشیمی آمار و طرح های آزمایشات ژنتیک و اصلاح دام زبان و استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم دامی کد:2424 خرید علوم دامی کد:2424