مدیریت مالی کد:2171

مدیریت مالی کد:2171
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2171مالی آمار 490 بازارها و نهادهای مالی 143 مدیریت سرمایه گذاری و ریسک 279 تئوری مدیریت قسمت...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت مالی کد:2171 خرید مدیریت مالی کد:2171