کار آفرینی,آینده پژوهی و مدیریت تکنولوزی

 کار آفرینی,آینده پژوهی و مدیریت تکنولوزی
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2169کار آفرینی.آینده پژوهی و مدیریت تکنولوزی آمار 490 مبانی کارآفرینی 321 نکاتی پیرامون...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر  کار آفرینی,آینده پژوهی و مدیریت تکنولوزی خرید  کار آفرینی,آینده پژوهی و مدیریت تکنولوزی