کارآفرینی کد:2169

کارآفرینی کد:2169
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2169 آمار مبانی کارآفرینی نکاتی پیرامون مدیریت تئوری مدیریت قسمت اول تئوری مدیریت...
۷۱۷۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر کارآفرینی کد:2169 خرید کارآفرینی کد:2169