گردشگری کد:2170

گردشگری کد:2170
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2170گردشگری آمار توصیفی 298 برنامه ریزی توسعه و اقتصاد جهانگردی 1 295 برنامه ریزی توسعه و...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر گردشگری کد:2170 خرید گردشگری کد:2170