گردشگری کد:2170

گردشگری کد:2170
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2170 آمار توصیفی برنامه ریزی توسعه و اقتصاد جهانگردی 1 برنامه ریزی توسعه و اقتصاد...
۷۱۷۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر گردشگری کد:2170 خرید گردشگری کد:2170