نقشه برداری سیستم اطلاعاتی جغرافیایی کد 2320

نقشه برداری سیستم اطلاعاتی جغرافیایی کد 2320
کد رشته عناوین دروس توضیحات -2320 فتوگرامتری ژئودزی زبان و استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر نقشه برداری سیستم اطلاعاتی جغرافیایی کد 2320 خرید نقشه برداری سیستم اطلاعاتی جغرافیایی کد 2320

نقشه برداری سنجش از دور کد 2319

نقشه برداری سنجش از دور کد 2319
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2319 فتوگرامتری ژئودزی زبان و استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر نقشه برداری سنجش از دور کد 2319 خرید نقشه برداری سنجش از دور کد 2319

نقشه برداری فتوگرامتری کد 2318

نقشه برداری فتوگرامتری کد 2318
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2318 فتوگرامتری ژئودزی زبان و استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر نقشه برداری فتوگرامتری کد 2318 خرید نقشه برداری فتوگرامتری کد 2318

مهندسی عمران مدیریت ساخت کد:2315

مهندسی عمران مدیریت ساخت کد:2315
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2315مهندسی عمران-مدیریت ساخت مقاومت مصالح 310 مدیریت پروژه و ساخت بخش 1 231 مدیریت پروژه و...
۷۷۰۰۰۰   ۶۱۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی عمران مدیریت ساخت کد:2315 خرید مهندسی عمران مدیریت ساخت کد:2315

مهندسی عمران حمل و نقل کد:2314

مهندسی عمران حمل و نقل کد:2314
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2314مهندسی عمران-حمل و نقل مقاومت مصالح 310 تحلیل سازه 237 مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی عمران حمل و نقل کد:2314 خرید مهندسی عمران حمل و نقل کد:2314

مهندسی عمران مدیریت منابع آب کد:2313

مهندسی عمران مدیریت منابع آب کد:2313
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2313مهندسی عمران-مدیریت منابع آب هیدرولوژی اب های سطحی و زیرزمینی 290 هیدرولوژی ...
۷۴۵۰۰۰   ۵۲۱۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی عمران مدیریت منابع آب کد:2313 خرید مهندسی عمران مدیریت منابع آب کد:2313

مهندسی عمران سواحل بنادر و سازه های دریایی کد:2312

مهندسی عمران سواحل بنادر و سازه های دریایی کد:2312
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2312 مکانیک جامدات مقاومت مصالح تحلیل سازه ها زبان و استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی عمران سواحل بنادر و سازه های دریایی کد:2312 خرید مهندسی عمران سواحل بنادر و سازه های دریایی کد:2312

مهندسی عمران - راه و ترابری کد 2311

مهندسی عمران - راه و ترابری کد 2311
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2311مهندسی عمران-راه ترابری مقاومت مصالح 310 تحلیل سازه 237 مهندسی ترافیک پیشرفته 120 راه ...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی عمران - راه و ترابری کد 2311 خرید مهندسی عمران - راه و ترابری کد 2311

مهندسی عمران-مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی کد:2310

مهندسی عمران-مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی کد:2310
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2310 مکانیک جامدات هیدرولیک پیشرفته طراحی هیدرولیکی سازه زبان و استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۲۱۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی عمران-مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی کد:2310 خرید مهندسی عمران-مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی کد:2310

بیو انفورماتیک کد:2246

بیو انفورماتیک کد:2246
کد رشته عناوین دروس توضیحات بیوانفورماتیک آمار 491 مکمل سلولی و مولکولی 189 ریاضیات گسسته 157 ساختمان داده 196 سلولی و...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر بیو انفورماتیک کد:2246 خرید بیو انفورماتیک کد:2246

علوم و فناوری نانو کد:2244

علوم و فناوری نانو کد:2244
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2244 ریاضیات عمومی شیمی پایه مبانی نانو تکنولوژی زبان و استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم و فناوری نانو کد:2244 خرید علوم و فناوری نانو کد:2244

ژئوفیزیک-گرانی سنجی کد:2243

ژئوفیزیک-گرانی سنجی کد:2243
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2243 فیزیک پایه 1 زمین شناسی فیزیکی(عمومی) زبان و استعداد تحصیلی فیزیک پایه 2
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ژئوفیزیک-گرانی سنجی کد:2243 خرید ژئوفیزیک-گرانی سنجی کد:2243