مطالعات زنان کد:2178

مطالعات زنان کد:2178
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2178مطالعات زنان آئین دادرسی کیفری 203 مطالعات زنان 153 آئین دادرسی مدنی 312 حقوق زن در...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مطالعات زنان کد:2178 خرید مطالعات زنان کد:2178

محیط زیست-برنامه ریزی کد:2177

محیط زیست-برنامه ریزی کد:2177
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2177محیط زیست آمار توصیفی 298 نظریه های برنامه ریزی محیط زیست 260 مکمل روش تحقیق 184 روش ...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر محیط زیست-برنامه ریزی کد:2177 خرید محیط زیست-برنامه ریزی کد:2177

مدیریت مالی کد:2171

مدیریت مالی کد:2171
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2171مالی آمار 490 بازارها و نهادهای مالی 143 مدیریت سرمایه گذاری و ریسک 279 تئوری مدیریت قسمت...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت مالی کد:2171 خرید مدیریت مالی کد:2171

گردشگری کد:2170

گردشگری کد:2170
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2170گردشگری آمار توصیفی 298 برنامه ریزی توسعه و اقتصاد جهانگردی 1 295 برنامه ریزی توسعه و...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر گردشگری کد:2170 خرید گردشگری کد:2170

کار آفرینی,آینده پژوهی و مدیریت تکنولوزی

 کار آفرینی,آینده پژوهی و مدیریت تکنولوزی
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2169کار آفرینی.آینده پژوهی و مدیریت تکنولوزی آمار 490 مبانی کارآفرینی 321 نکاتی پیرامون...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر  کار آفرینی,آینده پژوهی و مدیریت تکنولوزی خرید  کار آفرینی,آینده پژوهی و مدیریت تکنولوزی

مدیریت قراردادهای نفت و گاز کد:2168

مدیریت قراردادهای نفت و گاز کد:2168
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2168مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز مجلس پژوهش 280 اقتصاد نفت و گاز 117 حقوق بین الملل...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت قراردادهای نفت و گاز کد:2168 خرید مدیریت قراردادهای نفت و گاز کد:2168

مدیریت راهبردی-مدیریت رسانه و اطلاعات کد:2165

مدیریت راهبردی-مدیریت رسانه و اطلاعات کد:2165
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2165 آمار 490 رفتار سازمانی 222 مدیریت ارتباطات 331 مدیریت راهبردی 347 نکاتی پیرامون مدیریت ...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت راهبردی-مدیریت رسانه و اطلاعات کد:2165 خرید مدیریت راهبردی-مدیریت رسانه و اطلاعات کد:2165

مدیریت بازرگانی کد:2162

مدیریت بازرگانی کد:2162
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2162 آمار نمونه بازاریابی نمونه دروس تخصصی بازرگانی 1 نمونه دروس تخصصی بازرگانی 2 ...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت بازرگانی کد:2162 خرید مدیریت بازرگانی کد:2162

حقوق جزا کد:2155

حقوق جزا کد:2155
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2155 آئین دادرسی کیفری نمونه حقوق جزای اختصاصی نمونه جرم شناسی نمونه حقوق جزای عمومی ...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر حقوق جزا کد:2155 خرید حقوق جزا کد:2155

سنجش و اندازه گیری کد:2149

سنجش و اندازه گیری کد:2149
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2149 آمار توصیفی 298 آزمون های شناختی هوش و استعداد 148 مکمل روش تحقیق 184 مکمل سنجش و اندازه...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سنجش و اندازه گیری کد:2149 خرید سنجش و اندازه گیری کد:2149

تکنولوژی آموزشی کد:2145

تکنولوژی آموزشی کد:2145
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2145 آمار توصیفی 298 مجموعه تست 127 مکمل الگوهای تدریس 83 مکمل روش تدریس نظریه های تدریس و...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر تکنولوژی آموزشی کد:2145 خرید تکنولوژی آموزشی کد:2145

جمعیت شناسی کد:2126

جمعیت شناسی کد:2126
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2126 آمار توصیفی 298 مکمل روش تحقیق 184 مقدمات تحلیل جمعیت 327 روش تحقیق قسمت ا 389 روش تحقیق...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر جمعیت شناسی کد:2126 خرید جمعیت شناسی کد:2126