مهندسی پزشکی بیوالکتریک کد 22

مهندسی پزشکی بیوالکتریک کد 22
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 22 بیو الکتریک 1- آناتومی ( تشریح) 608 DVD زبان تضمینی DVD ریاضیات مهندسی 2-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی پزشکی بیوالکتریک کد 22 خرید مهندسی پزشکی بیوالکتریک کد 22

فیزیک پزشکی کد 21

فیزیک پزشکی کد 21
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 21 فیزیک پزشکی 1- آناتومی قسمت اول 324 DVD ریاضی عمومی 1 DVD ریاضی عمومی 2 DVD زبان...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر فیزیک پزشکی کد 21 خرید فیزیک پزشکی کد 21

فیزیولوژی کد 20

فیزیولوژی کد 20
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 20 فیزیولوژی 1- بیوشیمی قسمت اول 268 DVD بیوشیمی DVD زبان تضمینی 2- بیوشیمی قسمت...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر فیزیولوژی کد 20 خرید فیزیولوژی کد 20

علوم تشریحی کد 2018

علوم تشریحی کد 2018
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 18 تشریح ( آناتومی) 1- آناتومی قسمت اول 324 DVD زبان تضمینی 2- بافت شناسی و ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم تشریحی کد 2018 خرید علوم تشریحی کد 2018

سلامت و رسانه کد 17

سلامت و رسانه کد 17
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 17 سلامت رسانه 1- روش پژوهش و گزارش نویسی علمی 87 DVD آمار رضازاده DVD احتمال...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سلامت و رسانه کد 17 خرید سلامت و رسانه کد 17

رفاه اجتماعی کد 16

رفاه اجتماعی کد 16
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 16 رفاه اجتماعی 1- آمار توصیفی و استنباطی 298 DVD نظریه های جامعه شناسی DVD روش...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر رفاه اجتماعی کد 16 خرید رفاه اجتماعی کد 16

روانشناسی بالینی کد 15

روانشناسی بالینی کد 15
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 15 روانشناسی بالینی 1- آمار توصیفی و استنباطی 298 DVD روش تحقیق صنعتی DVD زبان...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر روانشناسی بالینی کد 15 خرید روانشناسی بالینی کد 15

حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین کد 14

حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین کد 14
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 14 حشره شناسی پزشکی 1- بیوشیمی قسمت اول 267 DVD بیوشیمی DVD زبان تضمینی 2-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین کد 14 خرید حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین کد 14

تکنولوژی گردش خون کد 13

تکنولوژی گردش خون کد 13
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13 تکنولوژی گردش خون 1- بیوشیمی قسمت اول 267 DVD بیوشیمی DVD زبان تضمینی 2- ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر تکنولوژی گردش خون کد 13 خرید تکنولوژی گردش خون کد 13

مجموعه پرستاری کد 12

مجموعه پرستاری کد 12
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12 پرستاری 1- بهداشت مادران و نوزادان 359 DVD زبان تضمینی 2- داخلی و جراحی...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه پرستاری کد 12 خرید مجموعه پرستاری کد 12

بهداشت روان کد 10

بهداشت روان کد 10
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 10 بهداشت روان 1- آمار توصیفی و استنباطی 298 DVD روش تحقیق صنعتی DVD زبان...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر بهداشت روان کد 10 خرید بهداشت روان کد 10