ارگونومی کد 8

ارگونومی کد 8
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 8 ارگونومی 1- آناتومی ( تشریح) 608 DVD ریاضی عمومی 1 DVD ریاضی عمومی 2 DVD زبان...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ارگونومی کد 8 خرید ارگونومی کد 8

انفورماتیک پزشکی کد 7

انفورماتیک پزشکی کد 7
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 7 انفورماتیک پزشکی 1- آمار ریاضی 243 DVD ریاضی عمومی 1 DVD ریاضی عمومی 2 DVD...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر انفورماتیک پزشکی کد 7 خرید انفورماتیک پزشکی کد 7

اقتصاد بهداشت کد 6

اقتصاد بهداشت کد 6
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 6 اقتصاد بهداشت 1- آمار 490 DVD ریاضی عمومی 1 DVD ریاضی عمومی 2 DVD زبان تضمینی DVD...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر اقتصاد بهداشت کد 6 خرید اقتصاد بهداشت کد 6

اپیدمیولوژی کد 4

اپیدمیولوژی کد 4
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 4 اپیدمیولوژی 1- بهداشت عمومی قسمت اول 231 DVD زبان تضمینی 2- بهداشت عمومی ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر اپیدمیولوژی کد 4 خرید اپیدمیولوژی کد 4

آموزش پزشکی کد 3

آموزش پزشکی کد 3
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 3 آموزش پزشکی 1- کلیات آموزش پزشکی قسمت اول 268 DVD روش تحقیق صنعتی DVD زبان...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر آموزش پزشکی کد 3 خرید آموزش پزشکی کد 3

آموزش بهداشت کد 2

آموزش بهداشت کد 2
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 2 2- آموزش بهداشت 1- آموزش بهداشت 116 DVD زبان تضمینی DVD نظریه های جامعه شناسی ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر آموزش بهداشت کد 2 خرید آموزش بهداشت کد 2

آمار زیستی کد 1

آمار زیستی کد 1
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 1 آمار زیستی 1- آخر خرداد کتاب طرح آزمایشات و ناپارامتری - DVD ریاضی عمومی...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر آمار زیستی کد 1 خرید آمار زیستی کد 1

نظریه زبان ها و ماشین ها

نظریه زبان ها و ماشین ها
نظریه زبان ها و ماشین ها-برای داوطلبان کلیه گرایش های رشته مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد
۱۰۰۰۰۰   ۸۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر نظریه زبان ها و ماشین ها خرید نظریه زبان ها و ماشین ها

زبان روانشناسی

زبان روانشناسی
زبان روانشناسی-نظریه زبان ها و ماشین ها-برای داوطلبان کلیه گرایش های رشته مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد
۱۰۰۰۰۰   ۹۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زبان روانشناسی خرید زبان روانشناسی

آمار و احتمال کاربردی

آمار و احتمال کاربردی
آمار و احتمال کاربردی-برای داوطلبان رشته های مدیریت(کلیه گرایش ها)،حسابداری،اقتصاد مقطع کارشناسی ارشد
۲۷۰۰۰۰   ۲۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر آمار و احتمال کاربردی خرید آمار و احتمال کاربردی