نقشه برداری سیستم اطلاعاتی جغرافیایی کد 2320

نقشه برداری سیستم اطلاعاتی جغرافیایی کد 2320
کد رشته عناوین دروس توضیحات -2320 فتوگرامتری ژئودزی زبان و استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر نقشه برداری سیستم اطلاعاتی جغرافیایی کد 2320 خرید نقشه برداری سیستم اطلاعاتی جغرافیایی کد 2320

نقشه برداری سنجش از دور کد 2319

نقشه برداری سنجش از دور کد 2319
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2319 فتوگرامتری ژئودزی زبان و استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر نقشه برداری سنجش از دور کد 2319 خرید نقشه برداری سنجش از دور کد 2319

نقشه برداری فتوگرامتری کد 2318

نقشه برداری فتوگرامتری کد 2318
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2318 فتوگرامتری ژئودزی زبان و استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر نقشه برداری فتوگرامتری کد 2318 خرید نقشه برداری فتوگرامتری کد 2318

مهندسی عمران مدیریت ساخت کد:2315

مهندسی عمران مدیریت ساخت کد:2315
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2315مهندسی عمران-مدیریت ساخت مقاومت مصالح 310 مدیریت پروژه و ساخت بخش 1 231 مدیریت پروژه و...
۷۷۰۰۰۰   ۶۱۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی عمران مدیریت ساخت کد:2315 خرید مهندسی عمران مدیریت ساخت کد:2315

مهندسی عمران حمل و نقل کد:2314

مهندسی عمران حمل و نقل کد:2314
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2314مهندسی عمران-حمل و نقل مقاومت مصالح 310 تحلیل سازه 237 مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی عمران حمل و نقل کد:2314 خرید مهندسی عمران حمل و نقل کد:2314

مهندسی عمران مدیریت منابع آب کد:2313

مهندسی عمران مدیریت منابع آب کد:2313
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2313مهندسی عمران-مدیریت منابع آب هیدرولوژی اب های سطحی و زیرزمینی 290 هیدرولوژی ...
۷۴۵۰۰۰   ۵۲۱۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی عمران مدیریت منابع آب کد:2313 خرید مهندسی عمران مدیریت منابع آب کد:2313

مهندسی عمران سواحل بنادر و سازه های دریایی کد:2312

مهندسی عمران سواحل بنادر و سازه های دریایی کد:2312
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2312 مکانیک جامدات مقاومت مصالح تحلیل سازه ها زبان و استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی عمران سواحل بنادر و سازه های دریایی کد:2312 خرید مهندسی عمران سواحل بنادر و سازه های دریایی کد:2312

مهندسی عمران - راه و ترابری کد 2311

مهندسی عمران - راه و ترابری کد 2311
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2311مهندسی عمران-راه ترابری مقاومت مصالح 310 تحلیل سازه 237 مهندسی ترافیک پیشرفته 120 راه ...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی عمران - راه و ترابری کد 2311 خرید مهندسی عمران - راه و ترابری کد 2311

مهندسی عمران-مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی کد:2310

مهندسی عمران-مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی کد:2310
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2310 مکانیک جامدات هیدرولیک پیشرفته طراحی هیدرولیکی سازه زبان و استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۲۱۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی عمران-مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی کد:2310 خرید مهندسی عمران-مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی کد:2310

سنجش و اندازه گیری کد:2149

سنجش و اندازه گیری کد:2149
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2149 آمار توصیفی 298 آزمون های شناختی هوش و استعداد 148 مکمل روش تحقیق 184 مکمل سنجش و اندازه...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سنجش و اندازه گیری کد:2149 خرید سنجش و اندازه گیری کد:2149

سنجش از دور کد:2108

سنجش از دور کد:2108
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2108 آمار 490 دروس تخصصی در سطح ارشد 1 162 دروس تخصصی در سطح ارشد 2 166 روش تحقیق قسمت 1 428 روش ...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سنجش از دور کد:2108 خرید سنجش از دور کد:2108

مجموعه علوم زمین

مجموعه علوم زمین
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12010 مجموعه علوم زمین 1- آب های زیرزمینی 127 2- دیرینه شناسی بخش اول 336 3- ...
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه علوم زمین خرید مجموعه علوم زمین