بیو انفورماتیک کد:2246

بیو انفورماتیک کد:2246
کد رشته عناوین دروس توضیحات بیوانفورماتیک آمار 491 مکمل سلولی و مولکولی 189 ریاضیات گسسته 157 ساختمان داده 196 سلولی و...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر بیو انفورماتیک کد:2246 خرید بیو انفورماتیک کد:2246

علوم و فناوری نانو کد:2244

علوم و فناوری نانو کد:2244
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2244 ریاضیات عمومی شیمی پایه مبانی نانو تکنولوژی زبان و استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم و فناوری نانو کد:2244 خرید علوم و فناوری نانو کد:2244

ژئوفیزیک-گرانی سنجی کد:2243

ژئوفیزیک-گرانی سنجی کد:2243
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2243 فیزیک پایه 1 زمین شناسی فیزیکی(عمومی) زبان و استعداد تحصیلی فیزیک پایه 2
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ژئوفیزیک-گرانی سنجی کد:2243 خرید ژئوفیزیک-گرانی سنجی کد:2243

ژئوفیزیک-الکترومغناطیس کد:2242

ژئوفیزیک-الکترومغناطیس کد:2242
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2242 فیزیک پایه 1.2 زمین شناسی فیزیکی(عمومی) زبان و استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ژئوفیزیک-الکترومغناطیس کد:2242 خرید ژئوفیزیک-الکترومغناطیس کد:2242

ژئوفیزیک-زلزله شناسی کد:2241

ژئوفیزیک-زلزله شناسی کد:2241
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2241 فیزیک پایه 1.2 زمین شناسی فیزیکی(عمومی) زبان و استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ژئوفیزیک-زلزله شناسی کد:2241 خرید ژئوفیزیک-زلزله شناسی کد:2241

ژئوفیزیک-لرزه شناسی کد:2240

ژئوفیزیک-لرزه شناسی کد:2240
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2240 فیزیک پایه 1.2 زمین شناسی فیزیکی(عمومی) زبان و استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ژئوفیزیک-لرزه شناسی کد:2240 خرید ژئوفیزیک-لرزه شناسی کد:2240

فوتونیک کد:2239

فوتونیک کد:2239
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2239 فیزیک مدرن مکانیک کوانتومی پیشرفته الکترودینامیک زبان و استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر فوتونیک کد:2239 خرید فوتونیک کد:2239

نانو فیزیک کد:2237

نانو فیزیک کد:2237
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2237 فیزیک پایه 1. 2. 3 مکانیک آماری پیشرفته الکترودینامیک مبانی نانو تکنولوژی مکانیک...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر نانو فیزیک کد:2237 خرید نانو فیزیک کد:2237

فیزیک دریا کد:2235

فیزیک دریا کد:2235
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2235 مکانیک سیالات فیزیک عمومی زبان و استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر فیزیک دریا کد:2235 خرید فیزیک دریا کد:2235

ریاضی محض کد :2233

ریاضی محض کد :2233
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2233ریاضی محض آنالیز ریاضی 168 آنالیز حقیقی 177 جبر پیشرفته 81 جبر 1 167 جبر خطی و مبانی ماتریس...
۷۷۰۰۰۰   ۶۱۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ریاضی محض کد :2233 خرید ریاضی محض کد :2233

زیست فناوری میکروبی کد:2231

زیست فناوری میکروبی کد:2231
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2231 بیوشیمی بخش اول نمونه بیوشیمی بخش دوم نمونه بیوفیزیک نمونه ژنتیک بخش اول ...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زیست فناوری میکروبی کد:2231 خرید زیست فناوری میکروبی کد:2231

بیوفیزیک کد:2230

بیوفیزیک کد:2230
کد رشته عناوین دروس توضیحات بیوفیزیک بیوشیمی بخش اول نمونه بیوشیمی بخش دوم نمونه بیوفیزیک نمونه ژنتیک بخش اول ...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر بیوفیزیک کد:2230 خرید بیوفیزیک کد:2230