زمین شناسی اقتصادی کد:2209

زمین شناسی اقتصادی کد:2209
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2209 زمین شناسی ایران 95 زمین شناسی اقتصادی 142 زبان و استعداد تحصیلی
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زمین شناسی اقتصادی کد:2209 خرید زمین شناسی اقتصادی کد:2209

زمین شناسی پترولوژی کد:2208

زمین شناسی پترولوژی کد:2208
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2208 سنگ شناسی(آذرین -دگرگونی) 285 زمین شناسی ایران 95 زبان و استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۲۱۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زمین شناسی پترولوژی کد:2208 خرید زمین شناسی پترولوژی کد:2208

زمین شناسی زیست محیطی کد:2206

زمین شناسی زیست محیطی کد:2206
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2206 زمین شناسی محیطی 589 زمین شناسی ایران 95 زبان و استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زمین شناسی زیست محیطی کد:2206 خرید زمین شناسی زیست محیطی کد:2206

زمین شناسی مهندسی کد:2205

زمین شناسی مهندسی کد:2205
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2205 زمین شناسی ایران 95 زمین شناسی مهندسی 325 زبان و استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زمین شناسی مهندسی کد:2205 خرید زمین شناسی مهندسی کد:2205

زمین شناسی آب های زیر زمینی کد:2204

زمین شناسی آب های زیر زمینی کد:2204
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2204زمین شناسی-آب های زیر زمینی زمین شناسی ایران 95 آب های زیرزمینی 127 زبان و استعداد...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زمین شناسی آب های زیر زمینی کد:2204 خرید زمین شناسی آب های زیر زمینی کد:2204

زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی کد:2203

زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی کد:2203
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2203 زمین شناسی ایران 95 سنگ شناسی رسوبی 325 زبان و استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی کد:2203 خرید زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی کد:2203

زمین شناسی نفت کد:2202

زمین شناسی نفت کد:2202
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2202زمین شناسی نفت مجموعه درو س مشترک( زمین شناسی ساختمان-چینه شناسی-مهندسی نفت) 180 زمین ...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زمین شناسی نفت کد:2202 خرید زمین شناسی نفت کد:2202

زمین شناسی کد:2201

زمین شناسی کد:2201
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2201زمین شناسی و چینه شناسی دیرینه شناسی بخش اول 336 دیرینه شناسی بخش دوم 335 مجموعه درو س...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زمین شناسی کد:2201 خرید زمین شناسی کد:2201

علوم شناختی کد 2248

علوم شناختی کد 2248
کد رشته عناوین دروس توضیحات علوم شناختی آمار 491 آمار توصیفی 298 مکمل روش تحقیق 184 ریاضی عمومی 406 تست آمار 138 تست ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم شناختی کد 2248 خرید علوم شناختی کد 2248

شیمی آلی کد:2212

شیمی آلی کد:2212
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2212 سنتز بخش اول نمونه سنتز بخش دوم نمونه شیمی آلی پیشرفته بخش اول نمونه شیمی آلی...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر شیمی آلی کد:2212 خرید شیمی آلی کد:2212

شیمی فیزیک کد 2211

شیمی فیزیک کد 2211
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2211 شیمی فیزیک کوانتوم 160 ترمودینامیک آماری 193 کوانتوم 234
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر شیمی فیزیک کد 2211 خرید شیمی فیزیک کد 2211

شیمی معدنی کد: 2214

شیمی معدنی کد: 2214
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2214 شیمی معدنی پیشرفته سینیتیک ترمودینامیک و مکانیزم واکنش های معدنی طیف سنجی در شیمی...
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر شیمی معدنی کد: 2214 خرید شیمی معدنی کد: 2214