زبان شناسی کد 2808

زبان شناسی کد 2808
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2808 آموزش زبان،close test نمونه آموزش زبان،grammar نمونه آموزش زبان،vocabulary نمونه linguistics ...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زبان شناسی کد 2808 خرید زبان شناسی کد 2808

جغرافیا و برنامه ریزی شهری ( ارشد)

جغرافیا و برنامه ریزی شهری ( ارشد)
جغرافیا و برنامه ریزی شهری-پاسخ تشریحی 6 سال (1389-1394) + درسنامه آموزشی کامل
۷۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر جغرافیا و برنامه ریزی شهری ( ارشد) خرید جغرافیا و برنامه ریزی شهری ( ارشد)

پژوهش هنر (ارشد)

پژوهش هنر (ارشد)
پژوهش هنر (ارشد)-پاسخ تشریحی 6 سال اخیر + درسنامه آموزشی کامل
۷۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر پژوهش هنر (ارشد) خرید پژوهش هنر (ارشد)

زبان انگلیسی (ارشد)

زبان انگلیسی (ارشد)
زبان انگلیسی (ارشد)-پاسخ تشریحی 6 سال اخیر + درسنامه آموزشی کامل
۸۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زبان انگلیسی (ارشد) خرید زبان انگلیسی (ارشد)

علوم تربیتی ۱ (ارشد)

علوم تربیتی ۱ (ارشد)
علوم تربیتی ۱ - پاسخ تشریحی 4 سال اخیر(1391-1394) + درسنامه آموزشی کامل
۸۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم تربیتی ۱ (ارشد) خرید علوم تربیتی ۱ (ارشد)

مجموعه فیزیک

مجموعه فیزیک
مجموعه فیزیک-پاسخ تشریحی 4 سال اخیر + درسنامه آموزشی کامل
۷۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه فیزیک خرید مجموعه فیزیک

مجموعه ریاضی

مجموعه ریاضی
مجموعه ریاضی-پاسخ تشریحی 6 سال اخیر(1389-1394) + درسنامه آموزشی کامل
۷۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه ریاضی خرید مجموعه ریاضی

روانشناسی2(مشاوره)

روانشناسی2(مشاوره)
پاسخ تشریحی 4 سال اخیر(1391-1394) + درسنامه آموزشی کامل
۷۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر روانشناسی2(مشاوره) خرید روانشناسی2(مشاوره)

مهندسی عمران

مهندسی عمران
پاسخ تشریحی 6 سال اخیر + درسنامه آموزشی کامل
۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی عمران خرید مهندسی عمران

مهندسی برق

مهندسی برق
مهندسی برق-پاسخ تشریحی 6 سال اخیر+ درسنامه آموزشی کامل
۹۴۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی برق خرید مهندسی برق

علوم اجتماعی (ارشد)

علوم اجتماعی (ارشد)
علوم اجتماعی (ارشد)-پاسخ تشریحی 6 سال اخیر(1389-1394) + درسنامه آموزشی کامل
۷۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم اجتماعی (ارشد) خرید علوم اجتماعی (ارشد)

مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک-پاسخ تشریحی 6 سال اخیر
۸۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی مکانیک خرید مهندسی مکانیک