مدیریت قراردادهای نفت و گاز کد:2168

مدیریت قراردادهای نفت و گاز کد:2168
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2168مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز مجلس پژوهش 280 اقتصاد نفت و گاز 117 حقوق بین الملل...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت قراردادهای نفت و گاز کد:2168 خرید مدیریت قراردادهای نفت و گاز کد:2168