علوم تربیتی 1 - مدیریت آموزشی کد 11174

علوم تربیتی 1 - مدیریت آموزشی کد 11174
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11174 علوم تربیتی 1- مدیریت آموزشی 1- آمار توصیفی 298 2- مجموعه علوم تربیتی ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم تربیتی 1 - مدیریت آموزشی کد 11174 خرید علوم تربیتی 1 - مدیریت آموزشی کد 11174

علوم تربیتی 1 - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش کد 11173

علوم تربیتی 1 - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش کد 11173
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11173 علوم تربیتی 1- تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 1- آمار توصیفی 298 2- مجموعه...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم تربیتی 1 - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش کد 11173 خرید علوم تربیتی 1 - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش کد 11173

علوم تربیتی 1 - برنامه ریزی درسی کد 11172

علوم تربیتی 1 - برنامه ریزی درسی کد 11172
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11171-11172 برنامه علوم تربیتی 1-ریزی درسی و آموزشی 1- مجموعه علوم تربیتی (جلد...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم تربیتی 1 - برنامه ریزی درسی کد 11172 خرید علوم تربیتی 1 - برنامه ریزی درسی کد 11172

علوم تربیتی 1 - برنامه ریزی آموزشی کد 11171

علوم تربیتی 1 - برنامه ریزی آموزشی کد 11171
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11171-11172 برنامه علوم تربیتی 1-ریزی درسی و آموزشی 1- مجموعه علوم تربیتی (جلد...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم تربیتی 1 - برنامه ریزی آموزشی کد 11171 خرید علوم تربیتی 1 - برنامه ریزی آموزشی کد 11171

الهیات و معارف اسلامی 4 کد 11141

الهیات و معارف اسلامی 4 کد 11141
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11141 مجموعه الهیات و معارف اسلامی(4) ادیان و عرفان 1- ادیان و مذاهب 159 2-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر الهیات و معارف اسلامی 4 کد 11141 خرید الهیات و معارف اسلامی 4 کد 11141

الهیات و معارف اسلامی 3 کد 11130

الهیات و معارف اسلامی 3 کد 11130
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11130 مجموعه الهیات و معارف اسلامی(3) فلسفه کلام 1- فلسفه اسلامی 306 2- ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر الهیات و معارف اسلامی 3 کد 11130 خرید الهیات و معارف اسلامی 3 کد 11130

الهیات و معارف اسلامی 2 کد 11120

الهیات و معارف اسلامی 2 کد 11120
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11120 مجموعه الهیات و معارف اسلامی(2) فقه و مبانی حقوق 1- اصول فقه 1 217 2- ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر الهیات و معارف اسلامی 2 کد 11120 خرید الهیات و معارف اسلامی 2 کد 11120

الهیات و معارف اسلامی 1 کد 11110

الهیات و معارف اسلامی 1 کد 11110
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11110 مجموعه الهیات و معارف اسلامی(1) علوم و قرآن و حدیث 1- حدیث 367 2- مجموعه...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر الهیات و معارف اسلامی 1 کد 11110 خرید الهیات و معارف اسلامی 1 کد 11110

علوم اجتماعی - برنامه ریزی رفاه اجتماعی کد 11084

علوم اجتماعی - برنامه ریزی رفاه اجتماعی کد 11084
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11084 علوم اجتماعی و رفاه علوم اجتماعی 1- آمار توصیفی 298 2-مجموعه علوم ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم اجتماعی - برنامه ریزی رفاه اجتماعی کد 11084 خرید علوم اجتماعی - برنامه ریزی رفاه اجتماعی کد 11084

علوم اجتماعی - توسعه روستایی کد 11083

علوم اجتماعی - توسعه روستایی کد 11083
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11083 علوم اجتماعی – توسعه روستایی 1- آمار توصیفی 298 2- مجموعه علوم ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم اجتماعی - توسعه روستایی کد 11083 خرید علوم اجتماعی - توسعه روستایی کد 11083

علوم اجتماعی - جامعه شناسی کد 11082

علوم اجتماعی - جامعه شناسی کد 11082
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11082 علوم اجتماعی – جامعه شناسی 1- آمار توصیفی 298 2- حوزه های جامعه ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم اجتماعی - جامعه شناسی کد 11082 خرید علوم اجتماعی - جامعه شناسی کد 11082

علوم اجتماعی - مردم شناسی کد 11081

علوم اجتماعی - مردم شناسی کد 11081
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11081 علوم اجتماعی – مردم شناسی 1- آمار توصیفی 298 2- حوزه های جامعه ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم اجتماعی - مردم شناسی کد 11081 خرید علوم اجتماعی - مردم شناسی کد 11081