بیوتکنولوژی کد 13240

بیوتکنولوژی کد 13240
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13240 بیوتکنولوژی کشاورزی 1- آفات و بیماری های گیاهی 259 2- بیوشیمی بخش اول 267 3-...
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر بیوتکنولوژی کد 13240 خرید بیوتکنولوژی کد 13240

بیابان زدایی کد 13230

بیابان زدایی کد 13230
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13230 بیابان زدایی 1- حفاظت خاک 281 2- هیدرولوژی 266 3- ژئومورفولوژی 209 4- خاک های خشک...
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر بیابان زدایی کد 13230

مکانیزاسیون کشاورزی کد 13220

مکانیزاسیون کشاورزی کد 13220
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13220 مکانیزاسیون کشاورزی 1- آمار و طرح های آزمایشی 165 2- آمار 490 3- ماشین های ...
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مکانیزاسیون کشاورزی کد 13220 خرید مکانیزاسیون کشاورزی کد 13220

بیابان کد 13210

بیابان کد 13210
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13210 منابع طبیعی-بیابان 1- اکولوژی زراعی 376 2- خاک های خشک و نیمه خشک 283 3-...
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر بیابان کد 13210 خرید بیابان کد 13210

اصلاح نباتات کد 13031

اصلاح نباتات کد 13031
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13031 اصلاح نباتات 1- آمار 491 2- اصلاح نباتات 121 3- ژنتیک 255 4- مکمل ژنتیک 147 5- طرح...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر اصلاح نباتات کد 13031 خرید اصلاح نباتات کد 13031

منابع آب کد 13023

منابع آب کد 13023
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13023 مهندسی منابع آب 1- آمار 490 2- هیدرولوژی سطحی و آبهای زیرزمینی 290 3- ریاضی...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر منابع آب کد 13023 خرید منابع آب کد 13023

سازه های آبی کد 13022

سازه های آبی کد 13022
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13022 سازه های آبی 1- هیدرولوژی 290 2- مکانیک خاک 326 3- ریاضی عمومی 338 4- ساختمان های...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سازه های آبی کد 13022 خرید سازه های آبی کد 13022

آبیاری و زهکشی کد 13021

آبیاری و زهکشی کد 13021
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13021 آبیاری و زهکشی 1- مهندسی زهکشی 153 2- رابطه آب و خاک و گیاه 240 3- ریاضی...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر آبیاری و زهکشی کد 13021 خرید آبیاری و زهکشی کد 13021

منابع طبیعی - مرتع داری کد 13012

منابع طبیعی - مرتع داری کد 13012
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13012 مرتع داری 1- مجموعه نست 314 2- آنالیز و ارزیابی مراتع و شناسایی گیاهان...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر منابع طبیعی - مرتع داری کد 13012 خرید منابع طبیعی - مرتع داری کد 13012

منابع طبیعی - آبخیزداری کد 13011

منابع طبیعی - آبخیزداری کد 13011
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13011 آبخیزداری 1- مجموعه تست 314 2- جامعه شناسی روستایی 153 3- حفاظت خاک و...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر منابع طبیعی - آبخیزداری کد 13011 خرید منابع طبیعی - آبخیزداری کد 13011

مهندسی برق بیوالکتریک کد 12514

مهندسی برق بیوالکتریک کد 12514
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12514 مهندسی برق 1- آمار 490 2- الکترونیک 1و2 576 3- کنترل خطی 285 4- مدار الکتریکی ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی برق بیوالکتریک کد 12514 خرید مهندسی برق بیوالکتریک کد 12514

ایمنی صنعتی کد 12540

ایمنی صنعتی کد 12540
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12940 ایمنی صنعتی 1- آمار 490 2- بهداشت محیط 116 3- بهداشت محیط کار 231 4- ایمنی محیط...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ایمنی صنعتی کد 12540 خرید ایمنی صنعتی کد 12540