برنامه ریزی شهری و منطقه ای کد13500

برنامه ریزی شهری و منطقه ای کد13500
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13500 برنامه ریزی شهری 1- آمار توصیفی 298- 2- مباحث عمومی شهر و شهرسازی ایران 496 3-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر برنامه ریزی شهری و منطقه ای کد13500 خرید برنامه ریزی شهری و منطقه ای کد13500

مدیریت کشاورزی کد 13270

مدیریت کشاورزی کد 13270
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13270 مدیریت کشاورزی 1- اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی 128 2- مدیریت مزرعه 255 3-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت کشاورزی کد 13270 خرید مدیریت کشاورزی کد 13270

شناسایی و مبارزه با علف ها هرز کد 13260

شناسایی و مبارزه با علف ها هرز کد 13260
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13260 علف های هرز 1- آفات و بیماری های گیاهی 259 2- علف های هرز 212 3- زبان تخصصی 439 4-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر شناسایی و مبارزه با علف ها هرز کد 13260 خرید شناسایی و مبارزه با علف ها هرز کد 13260

توسعه روستایی کد 13250

توسعه روستایی کد 13250
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13250 توسعه روستایی 1- اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی 127 2- جامعه شناسی ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر توسعه روستایی کد 13250 خرید توسعه روستایی کد 13250

بیوتکنولوژی کد 13240

بیوتکنولوژی کد 13240
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13240 بیوتکنولوژی کشاورزی 1- آفات و بیماری های گیاهی 259 2- بیوشیمی بخش اول 267 3-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر بیوتکنولوژی کد 13240 خرید بیوتکنولوژی کد 13240

بیابان زدایی کد 13230

بیابان زدایی کد 13230
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13230 بیابان زدایی 1- حفاظت خاک 281 2- هیدرولوژی 266 3- ژئومورفولوژی 209 4- خاک های خشک...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر بیابان زدایی کد 13230

مکانیزاسیون کشاورزی کد 13220

مکانیزاسیون کشاورزی کد 13220
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13220 مکانیزاسیون کشاورزی 1- آمار و طرح های آزمایشی 165 2- آمار 490 3- ماشین های ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مکانیزاسیون کشاورزی کد 13220 خرید مکانیزاسیون کشاورزی کد 13220

بیابان کد 13210

بیابان کد 13210
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13210 منابع طبیعی-بیابان 1- اکولوژی زراعی 376 2- خاک های خشک و نیمه خشک 283 3-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر بیابان کد 13210 خرید بیابان کد 13210

مکانیک بیوسیستم کد 13190

مکانیک بیوسیستم کد 13190
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13190 مکانیک بیوسیستم 1- ماشین های کشاورزی 274 2- مقاومت مصالح 310 3- موتور و...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مکانیک بیوسیستم کد 13190 خرید مکانیک بیوسیستم کد 13190

محیط زیست کد 13170

محیط زیست کد 13170
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13170 محیط زیست 1- آلودگی محیط زیست 216 2- ارزیابی محیط زیست 218 3- بیولوژی جانوران...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر محیط زیست کد 13170 خرید محیط زیست کد 13170

بیماری شناسی گیاهی کد 13150

بیماری شناسی گیاهی کد 13150
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13150 بیماری شناسی گیاهی 1- بیماری شناسی گیاهی 287 2- قارچ شناسی 214 3- گیاه...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر بیماری شناسی گیاهی کد 13150 خرید بیماری شناسی گیاهی کد 13150

مهندسی کشاورزی حشره شناسی کد 13140

مهندسی کشاورزی حشره شناسی کد 13140
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13140 حشره شناسی 1- آفات گیاهی 260 2- حشره شناسی 1 و 2 397 3- جانورشناسی 368 4- اصول و...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی کشاورزی حشره شناسی کد 13140 خرید مهندسی کشاورزی حشره شناسی کد 13140