مجموعه مهندسی کامپیوتر - شبکه های کامپیوتری کد 12773

مجموعه مهندسی کامپیوتر - شبکه های کامپیوتری کد 12773
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12773-12774 مهندسی کامپیوتر شبکه های کامپیوتری 1- آمار. 490 2- مدار منطقی 113 3-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه مهندسی کامپیوتر - شبکه های کامپیوتری کد 12773 خرید مجموعه مهندسی کامپیوتر - شبکه های کامپیوتری کد 12773

مجموعه مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کد 12772

مجموعه مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کد 12772
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12772 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار 1- آمار 490 2- کامپایلر 108 3- مدار منطقی 113 4-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کد 12772 خرید مجموعه مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کد 12772

مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک کد 12771

مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک کد 12771
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12771 مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی 1- آمار 490 2- هوش مصنوعی 215 3- مدارمنطقی 113 4-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک کد 12771 خرید مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک کد 12771

مهندسی فناوری اطلاعات کد 12760

مهندسی فناوری اطلاعات کد 12760
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12760 مهندسی فناوری اطلاعات 1- هوش مصنوعی 215 2- مجموعه تست 197 4- نرم افزار 141 5-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی فناوری اطلاعات کد 12760 خرید مهندسی فناوری اطلاعات کد 12760

مهندسی مواد و متالوژی کد 12723

مهندسی مواد و متالوژی کد 12723
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12723 مهندسی مواد و متالوژی 1- خواص فیزیکی مواد 181 2- خواص مکانیکی مواد 173 3-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی مواد و متالوژی کد 12723 خرید مهندسی مواد و متالوژی کد 12723

مهندسی مکانیک - مکاترونیک کد 12675

مهندسی مکانیک - مکاترونیک کد 12675
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12675 مکانیک مکاترونیک 1- دینامیک ماشین 115 2- انتقال حرارت 369 3- ارتعاشات خطی و ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی مکانیک - مکاترونیک کد 12675 خرید مهندسی مکانیک - مکاترونیک کد 12675

مهندسی مکانیک -مهندسی پزشکی (بیومکانیک) کد 12674

مهندسی مکانیک -مهندسی پزشکی (بیومکانیک) کد 12674
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12674 مکانیک مهندسی پزشکی -بیومکانیک 1- دینامیک ماشین 115 2- انتقال حرارت 369 3-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی مکانیک -مهندسی پزشکی (بیومکانیک) کد 12674 خرید مهندسی مکانیک -مهندسی پزشکی (بیومکانیک) کد 12674

مهندسی مکانیک تبدیل انرژی کد 12673

مهندسی مکانیک تبدیل انرژی کد 12673
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12672-12673 مکانیک 1- دینامیک ماشین 115 2- انتقال حرارت 369 3- ارتعاشات خطی و ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی مکانیک تبدیل انرژی کد 12673 خرید مهندسی مکانیک تبدیل انرژی کد 12673

مهندسی مکانیک طراحی کاربردی کد 12672

مهندسی مکانیک طراحی کاربردی کد 12672
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12672-12673 مکانیک 1- دینامیک ماشین 115 2- انتقال حرارت 369 3- ارتعاشات خطی و ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی مکانیک طراحی کاربردی کد 12672 خرید مهندسی مکانیک طراحی کاربردی کد 12672

مهندسی مکانیک - ساخت و تولید کد 12671

مهندسی مکانیک - ساخت و تولید کد 12671
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12671 ساخت و تولید 1- ساخت و تولید قسمت اول 119 2- ساخت و تولید قسمت دوم 211 3-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی مکانیک - ساخت و تولید کد 12671 خرید مهندسی مکانیک - ساخت و تولید کد 12671

مهندسی عمران کد 12640

مهندسی عمران کد 12640
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12640 مهندسی عمران 1- مکانیک خاک و طراحی پی 435 2- مقاومت مصالح 310 3- راهسازی و...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی عمران کد 12640 خرید مهندسی عمران کد 12640

مهندسی عمران نقشه برداری کد 12630

مهندسی عمران نقشه برداری کد 12630
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12630 مهندسی نقشه برداری 1- فتوگرامتری 181 2- ژئودزی 185 3- نقشه برداری 274 4-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی عمران نقشه برداری کد 12630 خرید مهندسی عمران نقشه برداری کد 12630