مجموعه زیست شناسی - علوم گیاهی کد 12130

مجموعه زیست شناسی - علوم گیاهی کد 12130
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12130 زیست گیاهی 1- فیزیولوژی گیاهی 223 2- سیستماتیک گیاهی 184 3- تکوین گیاهی 87 4-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه زیست شناسی - علوم گیاهی کد 12130 خرید مجموعه زیست شناسی - علوم گیاهی کد 12130

مجموعه ریاضی کد 12080

مجموعه ریاضی کد 12080
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13080 ریاضی 1- آمار 491 2- آنالیز ریاضی 168 3- مبانی آنالیز ریاضی 296 4-آنالیز...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه ریاضی کد 12080 خرید مجموعه ریاضی کد 12080

مجموعه امار کد 13070

مجموعه امار کد 13070
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13070 آمار 1- آمار کاربردی 178 2- آمار ریاضی 243 3- آنالیز عددی 257 4- آنالیز ریاضی 295 5-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه امار کد 13070 خرید مجموعه امار کد 13070

مجموعه زیست شناسی کد 12060

مجموعه زیست شناسی کد 12060
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12060 مجموعه زیست شناسی 1- بیوشیمی بخش اول 267 2- بیوشیمی بخش دوم 468 3-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه زیست شناسی کد 12060 خرید مجموعه زیست شناسی کد 12060

مجموعه فوتونیک کد 12050

مجموعه فوتونیک کد 12050
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12050 مجموعه فوتونیک 1- الکترونیک 1و 2 575 2- مکانیک کوانتومی 234 3- زبان...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه فوتونیک کد 12050 خرید مجموعه فوتونیک کد 12050

مجموعه فیزیک کد 12040

مجموعه فیزیک کد 12040
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12040 مجموعه فیزیک 1- زبان تخصصی 229 2- الکترومغناطیس 378 3- ترمودینامیک و مکانیک...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه فیزیک کد 12040 خرید مجموعه فیزیک کد 12040

مجموعه شیمی کاربردی کد 12032

مجموعه شیمی کاربردی کد 12032
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12032 مجموعه شیمی کاربردی 1- شیمی آلی 1و2و3 363 2- شیمی فیزیک آلی 107 3- شیمی فیزیک ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه شیمی کاربردی کد 12032 خرید مجموعه شیمی کاربردی کد 12032

مجموعه شیمی همه گرایش ها کد 12031

مجموعه شیمی همه گرایش ها کد 12031
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12031 مجموعه شیمی 1- شیمی آلی 1و2و3 363 2- شیمی فیزیک آلی 107 3- شیمی فیزیک ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه شیمی همه گرایش ها کد 12031 خرید مجموعه شیمی همه گرایش ها کد 12031

مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی کد 12020

مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی کد 12020
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12020 مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی 1- آب و هواشناسی 119 2- ترمودینامیک 240 3- زبان 214 4-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی کد 12020 خرید مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی کد 12020

مدیریت صنعتی کد 11423

مدیریت صنعتی کد 11423
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11423 مدیریت صنعتی 1- آمار 490 2- اقتصاد کلان 252 3- اقتصاد خرد 280 4- پژوهش...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت صنعتی کد 11423 خرید مدیریت صنعتی کد 11423

مدیریت دولتی کد 11422

مدیریت دولتی کد 11422
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11422 مدیریت دولتی 1- آمار 490 2- اقتصاد کلان 252 3- اقتصاد خرد 280 4- مالیه و...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت دولتی کد 11422 خرید مدیریت دولتی کد 11422

مجموعه مددکاری اجتماعی کد 11390

مجموعه مددکاری اجتماعی کد 11390
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11390 مددکاری اجتماعی 1- مددکاری قسمت دوم 156 2- مرضی و کودکان استثنایی 359 3-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه مددکاری اجتماعی کد 11390 خرید مجموعه مددکاری اجتماعی کد 11390