مجموعه حسابداری کد 11340

مجموعه حسابداری کد 11340
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11340 حسابداری 1- آمار 490 2- نکات حسابداری مالی 98 3- حسابرسی 329 4- مالیه...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه حسابداری کد 11340 خرید مجموعه حسابداری کد 11340

مجموعه باستان شناسی کد 11320

مجموعه باستان شناسی کد 11320
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11320 باستان شناسی 1- دوره اسلامی 75 2- جزوات تکمیلی 135 3- ماقبل تاریخ ایران و...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه باستان شناسی کد 11320 خرید مجموعه باستان شناسی کد 11320

مجموعه حقوق عمومی کد 11264

مجموعه حقوق عمومی کد 11264
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11264 حقوق عمومی 1- حقوق اساسی 1 187 2- حقوق اساسی 2 234 3- حقوق بین الملل...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه حقوق عمومی کد 11264 خرید مجموعه حقوق عمومی کد 11264

مجموعه حقوق خصوصی کد 11261

مجموعه حقوق خصوصی کد 11261
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11261 حقوق خصوصی 1- آئین دارسی مدنی 1 374 2- آئین دادرسی مدنی 2 221 3- مجموعه حقوق...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه حقوق خصوصی کد 11261 خرید مجموعه حقوق خصوصی کد 11261

مجموعه آموزش زبان انگلیسی کد 11211

مجموعه آموزش زبان انگلیسی کد 11211
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 211211 آموزش زبان 1- مجموعه آموزش زبان (جلد اول) 202 2- مجموعه آموزش زبان (جلد...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه آموزش زبان انگلیسی کد 11211 خرید مجموعه آموزش زبان انگلیسی کد 11211

مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی کد 11190

مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی کد 11190
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 111190 علم اطلاعات و دانش شناسی 1- آمار و روش کمی در کتابداری 1 242 2- آمار و روش...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی کد 11190 خرید مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی کد 11190

مجموعه فلسفه کد 11160

مجموعه فلسفه کد 11160
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11160 مجموعه فلسفه 1- فلسفه اسلامی 306 2- فلسفه غرب قسمت 2 125 3- فلسفه 276 4- ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه فلسفه کد 11160 خرید مجموعه فلسفه کد 11160

مجموعه الهیات و معارف اسلامی 4 - تاریخ و تمدن کد 11142

مجموعه الهیات و معارف اسلامی 4 - تاریخ و تمدن کد 11142
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11142 تاریخ تمدن اسلامی 1- فرهنگ و تمدن اسلامی 235 2- مجموعه تست 128 3- تاریخ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه الهیات و معارف اسلامی 4 - تاریخ و تمدن کد 11142 خرید مجموعه الهیات و معارف اسلامی 4 - تاریخ و تمدن کد 11142

مجموعه زبان شناسی کد 11101

مجموعه زبان شناسی کد 11101
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11101 زبانشناسی 1- مجموعه زبانشناسی (جلد اول) 240 2- مجموعه زبانشناسی (جلد...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه زبان شناسی کد 11101 خرید مجموعه زبان شناسی کد 11101

مجموعه تاریخ کد 11070

مجموعه تاریخ کد 11070
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11070 تاریخ 1- مجموعه تست کنکور 2 388 2- مجموعه تست کنکور 1 409 3- تاریخ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه تاریخ کد 11070 خرید مجموعه تاریخ کد 11070

مجموعه علوم اقتصادی کد 11050

مجموعه علوم اقتصادی کد 11050
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11050 اقتصاد 1- آمار 490 2- اقتصاد خرد قسمت دوم 268 3- اقتصاد اسلامی 129 4- اقتصاد...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه علوم اقتصادی کد 11050 خرید مجموعه علوم اقتصادی کد 11050

زبان و ادبیات فارسی کد 1101

زبان و ادبیات فارسی کد 1101
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11010 ادبیات فارسی 1- کلیات مسائل ادبی 311 2-زبان وادبیات فارسی (جلد اول) 383 3-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زبان و ادبیات فارسی کد 1101 خرید زبان و ادبیات فارسی کد 1101