مجموعه مدرسی معارف اسلامی کد 11520

مجموعه مدرسی معارف اسلامی کد 11520
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11520 مدرسی معارف اسلامی 1- فلسفه اسلامی 306 2- فلسفه 276 3-فرهنگ و تمدن ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه مدرسی معارف اسلامی کد 11520 خرید مجموعه مدرسی معارف اسلامی کد 11520

مدیریت MBA کد 11482

مدیریت MBA کد 11482
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11482 MBA 1- GMAT 326- 2- مجموعه تست 242 3- ریاضی عمومی 2 381 4- ریاضی عمومی 1 429 5- تست ریاضی...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت MBA کد 11482 خرید مدیریت MBA کد 11482

مدیریت اجرایی کد 11481

مدیریت اجرایی کد 11481
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11481 مدیریت اجرایی 1- دانش و مسائل روز 471 DVD ، GMAT عرفانیان 2- GMAT 326 3- مجموعه...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت اجرایی کد 11481 خرید مدیریت اجرایی کد 11481

رواشناسی 2 - مشاوره و راهنمایی کد 11433

رواشناسی 2 - مشاوره و راهنمایی کد 11433
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11433 روانشناسی(2) مشاوره 1- آمار توصیفی 298 2- کاربردآزمون های روانی 173 3-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر رواشناسی 2 - مشاوره و راهنمایی کد 11433 خرید رواشناسی 2 - مشاوره و راهنمایی کد 11433

روانشناسی 2 - روانشناسی تربیتی کد 11432

روانشناسی 2 - روانشناسی تربیتی کد 11432
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11432 مجموعه روانشناسی(2) رواننشاسی تربیتی 1- آمار توصیفی 298 به همراه...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر روانشناسی 2 - روانشناسی تربیتی کد 11432 خرید روانشناسی 2 - روانشناسی تربیتی کد 11432

روانشناسی - کودکان استثنایی کد 11431

روانشناسی - کودکان استثنایی کد 11431
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11431 روانشناسی(2) روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1- آمار توصیفی 298 به...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر روانشناسی - کودکان استثنایی کد 11431 خرید روانشناسی - کودکان استثنایی کد 11431

مدیریت منابع انسانی کد 11428

مدیریت  منابع انسانی کد 11428
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11428 مدیریت منابع انسانی 1- آمار 490 2- بازاریابی 305 3- اقتصاد کلان 252 4- اقتصاد...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت  منابع انسانی کد 11428 خرید مدیریت  منابع انسانی کد 11428

مدیریت کارآفرینی کد 11427

مدیریت کارآفرینی کد 11427
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11427 مدیریت کارآفرینی 1- آمار 490 2- بازاریابی 305 3- اقتصاد کلان 252 4- اقتصاد...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت کارآفرینی کد 11427 خرید مدیریت کارآفرینی کد 11427

مدیریت مالی کد 11426

مدیریت مالی کد 11426
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11426 مدیریت مالی 1- آمار 490 2- حسابداری مالی 1 248 3- حسابداری مالی 2 300 4-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت مالی کد 11426 خرید مدیریت مالی کد 11426

مدیریت تکنولوژی کد 11425

مدیریت تکنولوژی کد 11425
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11425 مدیریت تکنولوژی 1- آمار 490 2- اقتصاد کلان 252 3- اقتصاد خرد 280 4- پژوهش...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت تکنولوژی کد 11425 خرید مدیریت تکنولوژی کد 11425

مدیریت فناوری اطلاعات کد 11424

مدیریت فناوری اطلاعات کد 11424
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11424 مدیریت IT 1- آمار 490 2- بازاریابی 305 3- اقتصاد کلان 252 4- اقتصاد خرد 280 5- ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت فناوری اطلاعات کد 11424 خرید مدیریت فناوری اطلاعات کد 11424

مدیریت بازرگانی کد 11421

مدیریت بازرگانی کد 11421
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11421 مدیریت بازرگانی 1- آمار 490 2- بازاریابی 305 3- اقتصاد کلان 252 4- ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت بازرگانی کد 11421 خرید مدیریت بازرگانی کد 11421