علوم سیاسی و روابط بین الملل - علوم سیاسی کد 11301

علوم سیاسی و روابط بین الملل - علوم سیاسی کد 11301
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11301 علوم سیاسی 1- اندیشه های سیاسی و مسائل آن قسمت اول 220 2- مجموعه علوم...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم سیاسی و روابط بین الملل - علوم سیاسی کد 11301 خرید علوم سیاسی و روابط بین الملل - علوم سیاسی کد 11301

ایرانشناسی کد 11270

ایرانشناسی کد 11270
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11270 ایران شناسی 1- فرهنگ و تمدن اسلامی 235 2- جغرافیای شهری 386 3- تاریخ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ایرانشناسی کد 11270 خرید ایرانشناسی کد 11270

حقوق تجارت بین الملل کد11266

حقوق تجارت بین الملل کد11266
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11266 حقوق تجارت بین الملل 1- مجموعه سوالات چهارگزینه ای حقوق 90 2- حقوق...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر حقوق تجارت بین الملل کد11266 خرید حقوق تجارت بین الملل کد11266

حقوق بشر کد 11265

حقوق بشر کد 11265
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11265 حقوق بشر 1- حقوق اساسی قسمت 1 187 2- حقوق اساسی قسمت 2 234 3- آیین دادرسی...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر حقوق بشر کد 11265 خرید حقوق بشر کد 11265

حقوق جزا و جرم شناسی کد 11263

حقوق جزا و جرم شناسی کد 11263
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11263 حقوق جزا 1- قانون آئین دادرسی کیفری 355 2- جزای اختصاصی (قانون جدید) 512 3-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر حقوق جزا و جرم شناسی کد 11263 خرید حقوق جزا و جرم شناسی کد 11263

حقوق بین الملل کد 11262

حقوق بین الملل کد 11262
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11262 حقوق بین الملل 1- حقوق اساسی 1 187 2- حقوق اساسی 2 234 3- حقوق بین الملل...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر حقوق بین الملل کد 11262 خرید حقوق بین الملل کد 11262

مدیریت جهانگردی کد 11250

مدیریت جهانگردی کد 11250
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11250 مدیریت جهانگردی 1- آمار کاربردی 310 2- برنامه ریزی و توسعه و اقتصاد...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت جهانگردی کد 11250 خرید مدیریت جهانگردی کد 11250

علوم تربیتی 2 کد 11230

علوم تربیتی 2 کد 11230
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11230 علوم تربیتی 2 1- آمار توصیفی 298 2- برنامه ریزی درسی و آموزشی 280 3- روش...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم تربیتی 2 کد 11230 خرید علوم تربیتی 2 کد 11230

مترجمی زبان انگلیسی کد 11213

مترجمی زبان انگلیسی کد 11213
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11212 مترجمی زبان 1- cloze test 221 2- grammar 389 3- نقد ادبی 138 4- زبان تخصصی مجموعه زبان...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مترجمی زبان انگلیسی کد 11213 خرید مترجمی زبان انگلیسی کد 11213

ادبیات زبان انگلیسی کد 11212

ادبیات زبان انگلیسی کد 11212
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11213 ادبیات انگلیسی 1- cloze test 221 2- گرامر 418 3- مجموعه دروس تخصصی 1 168 4-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ادبیات زبان انگلیسی کد 11212 خرید ادبیات زبان انگلیسی کد 11212

علوم تربیتی 1 - مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی کد 11179

علوم تربیتی 1 - مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی کد 11179
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11179 علوم تربیتی 1- مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی 1- آمار توصیفی 298 2-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم تربیتی 1 - مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی کد 11179 خرید علوم تربیتی 1 - مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی کد 11179

علوم تربیتی 1 - تکنولوژی آموزشی کد 11178

علوم تربیتی 1 - تکنولوژی آموزشی کد 11178
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 211178 علوم تربیتی 1- تکنولوژی آموزشی 1- مجموعه علوم تربیتی (جلد اول) 224 ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم تربیتی 1 - تکنولوژی آموزشی کد 11178 خرید علوم تربیتی 1 - تکنولوژی آموزشی کد 11178