علوم تربیتی 1 - تحقیقات آموزشی کد 11177

علوم تربیتی 1 - تحقیقات آموزشی کد 11177
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11177 علوم تربیتی 1- تحقیقات آموزشی 1- آمار توصیفی 298 2- مجموعه علوم تربیتی...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم تربیتی 1 - تحقیقات آموزشی کد 11177 خرید علوم تربیتی 1 - تحقیقات آموزشی کد 11177

علوم تربیتی 1 - برنامه ریزی آموزشی کد 11171

علوم تربیتی 1 - برنامه ریزی آموزشی کد 11171
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11171-11172 علوم تربیتی 1- برنامه ریزی درسی و آموزشی 1- آمار توصیفی 298 DVD آمار تقی...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم تربیتی 1 - برنامه ریزی آموزشی کد 11171 خرید علوم تربیتی 1 - برنامه ریزی آموزشی کد 11171

علوم تربیتی 1 - اموزش بزرگسالان کد 11176

علوم تربیتی 1 - اموزش بزرگسالان کد 11176
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11176 علوم تربیتی 1- آموزش بزرگسالان 1- مجموعه علوم تربیتی (جلد لول) 224 2-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم تربیتی 1 - اموزش بزرگسالان کد 11176 خرید علوم تربیتی 1 - اموزش بزرگسالان کد 11176

علوم تربیتی 1 - اموزش و بهسازی منابع انسانی کد 11175

علوم تربیتی 1 - اموزش و بهسازی منابع انسانی کد 11175
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 11175 علوم تربیتی 1- آموزش و بهسازی منابع انسانی 1- مجموعه علوم تربیتی (جلد...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم تربیتی 1 - اموزش و بهسازی منابع انسانی کد 11175 خرید علوم تربیتی 1 - اموزش و بهسازی منابع انسانی کد 11175